Europa bestand maken tegen klimaatverandering door middel van aanpassing

Deze mededeling stelt een EU-strategie op om Europa klimaatbestendiger te maken, op flexibele wijze en met prioriteit voor goedkope oplossingen. Het bevat klimaataanpassingsmaatregelen om de reactie van de EU op de gevolgen van klimaatverandering op alle niveaus te verbeteren.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Een EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering (COM(2013) 216 final van 16.4.2013).

SAMENVATTING

Omdat opwarming van de aarde nu al wereldwijd gevolgen heeft, moeten inspanningen om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde te beperken, worden bestendigd door maatregelen die klimaatverandering tegengaan na te streven. Voor de EU betekent dit de uitstoot van haar broeikasgassen met 20 % tot onder het niveau van 1990 te verminderen tegen 2020 als een eerste stap naar een overeengekomen verminderingsdoelstelling van 80 tot 95 % tegen 2050.

De EU-strategie inzake aanpassing aan de klimaatverandering is een aanvulling op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Het stelt een aantal oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering voor.

De strategie wijst erop dat onmiddellijke aanpassing meerdere voordelen heeft. Zo wordt geschat dat één euro die vandaag wordt besteed aan overstromingsbescherming, zes euro toekomstige schadekosten zou moeten voorkomen.

De strategie wordt ook aangevuld door het in maart 2012 opgerichte European Climate Adaptation Platform (Climate-ADAPT), dat de recentste gegevens over aanpassingsmaatregelen in de EU alsook de beleidsondersteunende instrumenten samenbrengt.

Acht maatregelen

De strategie stelt maatregelen op om aanpassing binnen de EU te bevorderen, besluitvorming te verbeteren en zich op belangrijke kwetsbare sectoren te richten:

Beleid en financiering

De aanpassingsstrategie vraagt om coördinatie en samenwerking tussen EU-lidstaten via het Klimaatveranderingcomité van de EU, dat vertegenwoordigers van alle EU-lidstaten bij elkaar brengt. Ze beveelt ook aan om meer te besteden aan de opbouw van een klimaatbestendig Europa, onder meer via EU-fondsen en -programma’s.

GERELATEERDE BESLUITEN

Witboek - Aanpassing aan de klimaatverandering: naar een Europees actiekader (2009).

Laatste bijwerking 08.06.2014