Het Europese satellietmonitoringprogramma (Copernicus): klimaataspecten

Copernicus is een civiel programma dat satelliettechnologie gebruikt om de aarde te monitoren. Het verstrekt betrouwbare en up-to-date informatie over de staat van ons milieu door het regelmatig volgen van veranderingen in de atmosfeer, in de oceanen en op het vasteland. De gegevens zijn van onschat-bare waarde om klimaatverandering aan te pakken, en voor uiteenlopende sectoren zoals volksgezondheid en toerisme.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 377/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 tot vaststelling van het Copernicusprogramma en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 911/2010.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening biedt een juridisch kader voor het Copernicusprogramma voor 2014-2020, waarin operationele regels en de belangrijkste doelstellingen daarvan zijn vastgelegd. Het monitoren van klimaatverandering is een van de zes gebieden waarvoor de Copernicusdiensten specifiek zijn ontworpen. De andere gebieden zijn: land-, zee- en luchtmonitoring, rampenbestrijding en een veiligheidsdienst.

KERNPUNTEN

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 1 januari 2014.

ACHTERGROND

De gegevens die Copernicus verstrekt, worden gebruikt door beleidsmakers en overheden om milieuwetgeving en -beleid te ontwikkelen en te reageren op natuurrampen en humanitaire crisissituaties. De bevindingen zijn vrij beschikbaar, wat commerciële kansen biedt aan Europese bedrijven, in het bijzonder kmo's.

Zie voor meer informatie:

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 377/2014

1.1.2014

-

PB L 122 van 24.4.2014, blz. 44-66

Laatste bijwerking 23.04.2015