Terugdringing van door de mens gefabriceerde broeikasgassen (gefluoreerde gassen)

Deze verordening is ontworpen om klimaatverandering te beperken en het milieu te beschermen door de terugdringing van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen. De verordening heeft een afname ten doel van twee derde van de huidige niveaus tegen 2030.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006

SAMENVATTING

Deze verordening is ontworpen om klimaatverandering te beperken en het milieu te beschermen door de terugdringing van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen. De verordening heeft een afname ten doel van twee derde van de huidige niveaus tegen 2030.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

In deze verordening zijn voorschriften vastgelegd betreffende de insluiting, het gebruik, de terugwinning en de vernietiging van gefluoreerde broeikasgassen. De verordening verbiedt de verkoop van bepaalde producten die gefluoreerde broeikasgassen bevatten.

Zij heeft betrekking op fluorkoolwaterstoffen (HFK's)*, perfluorkoolstoffen (PFK's)* en zwavelhexafluoride (SF6)*.

In de verordening is een totale jaarlijkse limiet vastgesteld voor de klimaateffecten van HFK's. Deze zal geleidelijk aan gereduceerd worden tussen 2015 en 2030.

KERNPUNTEN

De verordening bevat de volgende verplichtingen:

De Commissie zal verslag uitbrengen over de effecten van de verordening tegen 31 december 2022.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Op 1 januari 2015.

ACHTERGROND

Gefluoreerde broeikasgassen zijn door de mens gefabriceerde broeikasgassen met een effect op de opwarming van de aarde tot 23 000 keer die van kooldioxide. Ze maken 2 % van alle EU-emissies van broeikasgassen uit. Gefluoreerde broeikasgassen kunnen vaak vervangen worden door klimaatvriendelijkere alternatieven.

KERNBEGRIPPEN

* HFK's worden gebruikt als koelmiddelen, ontvettingsmiddelen en schuimblaasmiddelen (zoals brandblussers).

* PFK's worden gebruikt voor de productie van halfgeleiders, als ontvettingsmiddelen en als schuimblaasmiddelen.

* Zwavelhexafluoride wordt gebruikt in hoogspanningsschakelaars en in magnesiumproductie.

Voor meer informatie, zie de website van de Europese Commissie over klimaatactie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 517/2014

9.6.2014

-

PB L 150 van 20.5.2014, blz. 195-230.

Laatste bijwerking 23.07.2015