VN-klimaatonderhandelingen: Protocol van Kyoto — eerste verbintenisperiode

SAMENVATTING VAN:

Beschikking van de Raad 2002/358/EG betreffende de goedkeuring, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van de in dat kader aangegane verplichtingen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE BESCHIKKING?

De beschikking voorziet in de wettelijke goedkeuring van de EU van het Protocol van Kyoto — een overeenkomst krachtens het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) — en geeft de bevestiging dat de EU en de 15 landen die daarvan deel uitmaakten op het moment waarop de wetgeving werd aangenomen (de „EU-15”), de verbintenissen zouden nakomen tot een vermindering van 8 % van hun broeikasgasemissies ten opzichte van de niveaus in 1990 voor de EU als geheel.

KERNPUNTEN

ACHTERGROND

Het Protocol van Kyoto was, tot de klimaatconferentie in Parijs in december 2015, 's werelds enige juridisch bindende overeenkomst om broeikasgasemissies te verminderen. Het Protocol van Kyoto, dat werd aangenomen in december 1997, bevat toezeggingen van deelnemende industrielanden om hun totale emissies van zes broeikasgassen (kooldioxide, methaan, distikstofoxide, fluorkoolwaterstoffen, perfluorkoolwaterstoffen en zwavelhexafluoride) gedurende de eerste verbintenisperiode (2008-2012) met gemiddeld 5 % terug te dringen ten opzichte van de uitstoot in 1990.

VANAF WANNEER IS DEZE BESCHIKKING VAN TOEPASSING?

De beschikking is van kracht sinds 2 mei 2002.

ACHTERGROND

Eerste verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto (Kyoto 1st commitment period (2008-12)) op de website van de Europese Commissie.

BESLUIT

Beschikking 2002/358/EG van de Raad van 25 april 2002 betreffende de goedkeuring, namens de Europese Gemeenschap, van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van de in dat kader aangegane verplichtingen (PB L 130 van 15.5.2002, blz. 1–3)

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit (EU) 2015/1339 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van de in dat kader aangegane verplichtingen (PB L 207 van 4.8.2015, blz. 1–5)

Laatste bijwerking 08.02.2016