Stimulering van het ondernemerschap van Europese kleine en middelgrote ondernemingen — het COSME-programma

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 1287/2013 – programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (COSME) (2014-2020)

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

Met de verordening wordt een programma van de Europese Unie (EU) opgezet om de steun voor kleine en middelgrote ondernemingen (mkb-bedrijven) te stimuleren, door de omstandigheden te verbeteren waaronder ondernemers kunnen gedijen.

KERNPUNTEN

Betere zakelijke omstandigheden

Concurrentie bevorderen

Een cultuur van ondernemerschap

Financiering

Voor het programma is voor een periode van zeven jaar een budget van 2,3 miljoen EUR beschikbaar. Het loopt van 2014 tot en met 2020. Het wordt uitgevoerd door het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing vanaf 23 december 2013.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 1287/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van een programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (COSME) (2014-2020) en tot intrekking van Besluit nr. 1639/2006/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 33-49)

Zie geconsolideerde versie

Laatste bijwerking 01.03.2018