Erasmus+ — Transnationale partnerschappen in onderwijs, opleiding, jeugd en sport in de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 1288/2013 tot vaststelling van „Erasmus+”, het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

Erasmus+ heeft tot doel:

KERNPUNTEN

Geschiktheid

Aan Erasmus+ kan worden deelgenomen door alle EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland, evenals door landen die EU-lidmaatschap hebben aangevraagd en door potentiële aanvragers. Partnerlanden, met name de landen die onder het nabuurschapsbeleid van de EU vallen, komen in aanmerking voor onderwijs- en opleidingsmogelijkheden, evenals voor jeugdactiviteiten.

Uitvoering en deelname

Acties die onder het Erasmus+-programma vallen, zijn ofwel gedecentraliseerd (beheerd door een nationaal agentschap in het betrokken land) ofwel gecentraliseerd (beheerd door het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) in Brussel).

Begroting

De totale begrotingstoewijzing bedraagt 14,775 miljard euro voor de periode 2014-2020.

Dit bedrag is als volgt onderverdeeld:

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is vanaf 1 januari 2014 van toepassing.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van „Erasmus+”: het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/EG en nr. 1298/2008/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 50-73)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 1288/2013 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERD DOCUMENT

Verordening (EU) 2018/1475 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1288/2013, Verordening (EU) nr. 1293/2013 en Besluit nr. 1313/2013/EU (PB L 250 van 4.10.2018, blz. 1-20)

Laatste bijwerking 25.06.2014