Nieuwe voedingsmiddelen — Voorschriften vanaf 2018

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) 2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 1 januari 2018 van toepassing.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

KERNBEGRIPPEN

Nieuwe voedingsmiddelen: voedingsmiddelen die niet in significante mate binnen de Unie zijn gebruikt voor menselijke consumptie vóór 15 mei 1997. Daartoe horen allerlei verschillende producten, zoals levensmiddelen met een nieuwe of doelbewust gemodificeerde primaire molecuulstructuur, levensmiddelen waarvoor een nieuw productieprocedé wordt gebruikt (bijv. brood behandeld met uv-licht om de hoeveelheid vitamine D te verhogen) of die afgeleid zijn van micro-organismen, schimmels of algen (bijv. het gebruik van de microalgen Schizochytrium sp. in levensmiddelen zoals graanrepen of bakvetten als een alternatieve bron van docosahexaeenzuur).

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende nieuwe voedingsmiddelen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie (PB L 327, 11.12.2015, blz. 1-22)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Uitvoeringdocument (EU) 2017/2468 van de Commissie van 20 december 2017 tot vaststelling van een regeling voor het beheer en de verdeling van bepaalde krachtens Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad voor 2017 vastgestelde quota voor textielproducten (PB L 351, 30.12.2017, blz. 55-63)

Uitvoeringdocument (EU) 2017/2469 van de Commissie van 20 december 2017 tot vaststelling van administratieve en wetenschappelijke voorschriften voor aanvragen bedoeld in artikel 10 van Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen (PB L 351, 30.12.2017, blz. 64-71)

Uitvoeringdocument (EU) 2017/2470 van de Commissie van 20 december 2017 tot vaststelling van de Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen overeenkomstig Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen (PB L 351, 30.12.2017, blz. 72-201)

Laatste bijwerking 04.04.2018