Alternatieve geschillenbeslechting voor consumentengeschillen

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2013/11/EU betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Het besluit is sinds 8 juli 2013 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor donderdag 9 juli 2015 omzetten naar hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

* KERNBEGRIPPEN

Ondernemer: een persoon of bedrijf dat een product of dienst verkoopt.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (richtlijn ADR consumenten) (PB L 165, 18.6.2013, blz. 63-79)

Achtereenvolgende wijzigingen van Richtlijn 2013/11/EU werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

AANVERWANTE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming („verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming”) (PB L 364, 9.12.2004, blz. 1–11)

Zie geconsolideerde versie.

Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen (PB L 110, 1.5.2009, blz. 30-36)

Zie de geconsolideerde versie

Richtlijn 2008/52/EC van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2008 betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (PB L 136, 24.5.2008, blz. 3-8)

Laatste bijwerking 17.10.2016