Waarborging van veilige explosieven voor niet-militair gebruik

Het beleid van de Europese Unie (EU) inzake explosieven voor civiel gebruik heeft drie hoofddoelen. Deze omvatten: i) de verwezenlijking van een interne EU-markt voor de handel van explosieven voor civiel gebruik; ii) de harmonisatie van veiligheidseisen op een hoog niveau van bescherming; iii) de opstelling van een administratief systeem voor toezicht op de overbrenging van explosieven en munitie.

BESLUIT

Richtlijn 2014/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (herschikking).

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn worden de regels vastgesteld voor het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik in de EU. De richtlijn is niet van toepassing op:

KERNPUNTEN

De richtlijn legt de verantwoordelijkheden vast van fabrikanten, importeurs en distributeurs met betrekking tot de handel in commerciƫle explosieven:

De richtlijn:

WANNEER TREEDT DE RICHTLIJN IN WERKING?

De richtlijn zal vanaf 20 april 2016 in werking treden. Deze vervangt Richtlijn 93/15/EEG vanaf 20 april 2016.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2014/28/EU

18.4.2014

19.4.2016

PB L 96 van 29.3.2014, blz. 1-44

Laatste bijwerking 12.02.2015