EU-handelsovereenkomst met Colombia, Peru en Ecuador

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2012/735/EU betreffende de ondertekening van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de EU-landen, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds

Handelsovereenkomst tussen de EU en de EU-landen, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds

Besluit (EU) 2016/2369 betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van het protocol van toetreding tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de EU-landen, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador

Protocol van toetreding tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador

WAT IS HET DOEL VAN DE BESLUITEN EN DE HANDELSOVEREENKOMST?

KERNPUNTEN

Voordelen van de handelsovereenkomst voor partners

Mensenrechten en duurzame ontwikkeling

In de handelsovereenkomst wordt de eerbiediging van mensenrechten en de rechtsstaat genoemd als essentieel element. De handelsovereenkomst bevat tevens elementen om duurzame ontwikkeling te bevorderen door de implementatie van internationale verdragen inzake arbeidsrechten en milieubescherming. Burgergroeperingen zijn betrokken bij de controle van deze verbintenissen.

Uitvoering van de handelsovereenkomst

VANAF WANNEER TREDEN DEZE BESLUITEN IN WERKING?

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie:

KERNBEGRIPPEN

Waardeketen: een reeks bedrijfsactiviteiten die waarde creëren voor de klanten van een onderneming. Op elk punt in deze activiteitenketen wint het product aan waarde dankzij een toegevoegde input of een toegevoegd proces.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Besluit 2012/735/EU van de Raad van 31 mei 2012 betreffende de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (PB L 354 van 21.12.2012, blz. 1–2)

Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Columbia en Peru, anderzijds (PB L 354 van 21.12.2012, blz. 3–2607)

Kennisgeving betreffende de voorlopige toepassing tussen de Europese Unie en Peru van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (PB L 56 van 28.2.2013, blz. 1)

Besluit (EU) 2016/2369 van de Raad van 11 november 2016 betreffende de ondertekening namens de Unie en de voorlopige toepassing van het protocol van toetreding tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador (PB L 356 van 24.12.2016, blz. 1–2)

Protocol van toetreding tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador (PB L 356 van 24.12.2016, blz. 3–1456)

Mededeling betreffende de voorlopige toepassing tussen de Europese Unie en de Republiek Ecuador van het protocol van toetreding tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador (PB L 358 van 29.12.2016, blz. 1).

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Derde jaarverslag betreffende de uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia/Peru (COM(2017) 585 final van 10.10.2017)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Tweede jaarverslag betreffende de uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia/Peru (COM(2016) 58 final van 10.2.2016).

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Jaarverslag betreffende de uitvoering van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia/Peru (COM(2014) 718 final van 4.12.2014).

Laatste bijwerking 16.10.2017(1) Vanaf 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer.