Landbouw in de EU — regels voor financiering, beheer en monitoring

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 1306/2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

Als een van de basisbesluiten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU bevat deze verordening regels voor financiering, beheer en monitoring in het kader van de twee belangrijkste GLB-fondsen.

De verordening is herhaaldelijk gewijzigd, voor het laatst door Verordening (EU) 2017/2393.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

Deze verordening bevat voorschriften voor:

Fondsen voor de financiering van het GLB

Governancestructuur

Financieel beheer

De verordening bevat voorschriften voor het financieel beheer van beide fondsen, waaronder:

Goedkeuring van de rekeningen

Controles

Sancties

In de verordening is bepaald dat, naast niet-betaling of intrekking van een betaling, de EU-landen administratieve sancties moeten opleggen aan begunstigden die niet voldoen aan de subsidiabiliteitscriteria, de verplichtingen of de vastleggingen.

Randvoorwaarden

Alle rechtstreekse betalingen, bepaalde betalingen in het kader van plattelandsontwikkeling en bepaalde betalingen in de wijnsector zijn gekoppeld aan de naleving van een aantal wettelijke minimumeisen met betrekking tot:

Bedrijfsadviseringssysteem

De EU-landen moeten een bedrijfsadviseringssysteem opzetten om begunstigden te adviseren over grondbeheer en bedrijfsbeheer.

Dit systeem heeft betrekking op een aantal zaken, waaronder:

Gemeenschappelijke regels

De verordening bevat tevens een aantal gemeenschappelijke regels met betrekking tot zaken als:

COVID-19-pandemie

In verband met de uitbraak van de COVID-19-pandemie staat Verordening (EU) 2020/531 de EU-landen toe om voor het jaar 2020 hogere voorschotten aan begunstigden te betalen. Op deze manier wordt compensatie geboden voor eventuele vertragingen in de betaling van steun als gevolg van uitzonderlijke administratieve problemen waardoor de controles vertraging oplopen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 1 januari 2014.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549-607)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 1306/2013 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/760 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de voorschriften voor het beheer van tariefcontingenten voor invoer en uitvoer waarvoor een certificaat verplicht is, en tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het stellen van zekerheden bij het beheer van tariefcontingenten (PB L 185 van 12.6.2020, blz. 1-23)

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/761 van de Commissie van 17 december 2019 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de Verordeningen (EU) nr. 1306/2013, (EU) nr. 1308/2013 en (EU) nr. 510/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het systeem voor het beheer van tariefcontingenten met certificaten (PB L 185 van 12.6.2020, blz. 24-252)

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/531 van de Commissie van 16 april 2020 tot afwijking, voor het aanvraagjaar 2020, van artikel 75, lid 1, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het niveau van voorschotten voor rechtstreekse betalingen en areaalgebonden en diergebonden plattelandsontwikkelingsmaatregelen, en van artikel 75, lid 2, eerste alinea, van die verordening wat betreft rechtstreekse betalingen (PB L 119 van 17.4.2020, blz. 1-2)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 908/2014 van de Commissie van 6 augustus 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft betaalorganen en andere instanties, financieel beheer, goedkeuring van de rekeningen, voorschriften inzake controles, zekerheden en transparantie (PB L 255 van 28.8.2014, blz. 59-124)

Zie de geconsolideerde versie.

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden (PB L 227 van 31.7.2014, blz. 69-124)

Zie de geconsolideerde versie.

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden (PB L 181 van 20.6.2014, blz. 48-73)

Zie de geconsolideerde versie.

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 906/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat uitgaven voor openbare interventie betreft (PB L 255 van 28.8.2014, blz. 1-17)

Zie de geconsolideerde versie.

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 907/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de betaalorganen en andere instanties, het financieel beheer, de goedkeuring van de rekeningen, de zekerheden en het gebruik van de euro (PB L 255 van 28.8.2014, blz. 18-58)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487-548)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 608-670)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671-854)

Zie de geconsolideerde versie

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 906/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat uitgaven voor openbare interventie betreft (PB L 255 van 28.8.2014, blz. 1-17)

Zie de geconsolideerde versie.

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 907/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de betaalorganen en andere instanties, het financieel beheer, de goedkeuring van de rekeningen, de zekerheden en het gebruik van de euro (PB L 255 van 28.8.2014, blz. 18-58)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 14.08.2020