De gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten in de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 1308/2013 — Gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

KERNPUNTEN

De belangrijkste kenmerken van de gemeenschappelijke marktordeningen (GMO’s) zijn:

Marktinterventie

In de verordening staan de regels met betrekking tot:

De bestaande openbare-interventieregeling en steun voor particuliere opslag worden herzien zodat ze beter kunnen inspelen op de situatie en doelmatiger zijn. Dit geschiedt bijvoorbeeld door technische aanpassingen voor vlees- en melkproducten en bepaalde kazen met een beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding.

Uitzonderlijke maatregelen

Maatregelen aan de aanbodzijde

Andere maatregelen

De jaarlijkse begroting voor regelingen voor de bevordering van fruit- en melkconsumptie op scholen is verhoogd (van 90 miljoen EUR naar 150 miljoen EUR).

Producentenorganisaties en brancheoverkoepelende organisaties

De verordening bevordert de oprichting van producentenorganisaties om hun macht in de voedselketen te vergroten. De verordening wordt gewijzigd bij en aangevuld met:

Handel met niet-EU-landen

Voor de in- en uitvoer van bepaalde producten kan een vergunning vereist zijn.

Invoerrechten in het Gemeenschappelijke douanetarief zijn van toepassing op landbouwproducten, ook al gelden er specifieke regels voor bepaalde producten (bijv. hennep, hop, wijn en suiker bestemd voor raffinage). Daarnaast kan de Commissie tariefcontingenten voor invoer vaststellen, d.w.z. specifieke limieten voor een hoeveelheid goederen die met gereduceerde invoerrechten kan worden ingevoerd.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 1 januari 2014 van toepassing.

ACHTERGROND

De verordening inzake de gemeenschappelijke marktorganisatie voor landbouwproducten maakt onderdeel uit van een pakket hervormingsmaatregelen van het GLB. Het pakket bevat ook verordeningen inzake:

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671-854)

De opeenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 1308/2013 zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2017/2393 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2017 tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo), (EU) nr. 1306/2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, (EU) nr. 1307/2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en (EU) nr. 652/2014 tot vaststelling van bepalingen betreffende het beheer van de uitgaven in verband met de voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede in verband met plantgezondheid en teeltmateriaal (PB L 350 van 29.12.2017, blz. 15-49)

Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 14 juni 2017. Verband Sozialer Wettbewerb eV tegen TofuTown.com GmbH Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Trier. Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten — Verordening (EU) nr. 1308/2013 — Artikel 78 en bijlage VII, deel III — Besluit 2010/791/EU — Definities, aanduidingen en verkoopbenamingen — „Melk” en „Zuivelproducten” — Benamingen gebruikt voor de reclame voor en de afzet van zuiver plantaardige levensmiddelen. Zaak C-422/16

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/891 van de Commissie van 13 maart 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit en tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de in deze sectoren toe te passen sancties en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 van de Commissie (PB L 138 van 25.5.2017, blz. 4-56)

Zie de geconsolideerde versie.

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/892 van de Commissie van 13 maart 2017 tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de sectoren groenten en fruit en verwerkte groenten en fruit (PB L 138 van 25.5.2017, blz. 57-91)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1370/2013 van de Raad van 16 december 2013 houdende maatregelen tot vaststelling van steun en restituties in het kader van de gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten (PB L 346 van 20.12.2013, blz. 12-19).

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549-607).

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 18.09.2018