Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 1305/2013 — Steun voor plattelandsontwikkeling

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

In de verordening:

De verordening is gewijzigd bij Verordening (EU) 2017/2393 die een reeks technische wijzigingen bevat van de vijf verordeningen betreffende het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU:

KERNPUNTEN

Doelstellingen

Het Elfpo heeft ten doel:

Prioriteiten

De EU ondersteunt acties om zes prioriteitsdoelstellingen te verwezenlijken:

De EU-landen en -regio’s kunnen ook kwesties behandelen die van bijzonder belang zijn in hun gebied, zoals:

Begroting

Wijziging van de verordening in 2017

Verordening (EU) 2017/2393, die van toepassing is sinds 1 januari 2018, heeft ten doel de toegang van landbouwers tot financiering uit hoofde van het GLB te vereenvoudigen en verbeteren. De verordening voorziet onder meer in:

Uitvoering

Op grond van deze verordening dient beleid inzake plattelandsontwikkeling in overeenstemming te zijn met andere beleidslijnen op dit gebied. Er zijn regels en overeenkomsten op EU-niveau om ervoor te zorgen dat EU-financiering doeltreffend wordt gebruikt, waardoor overlappingen en tegenstrijdigheden zoveel mogelijk worden beperkt.

COVID-19-pandemie

Wijzigingsverordening (EU) 2020/872 voorziet in uitzonderlijke tijdelijke noodbijstand uit hoofde van het Elfpo voor landbouwers en kmo’s die actief zijn op het gebied van de verwerking, afzet of ontwikkeling van landbouwproducten en katoen.

De EU-landen moeten de steun richten op begunstigden die het meest zijn getroffen door de COVID-19-crisis, op basis van het beschikbare bewijs en objectieve en niet-discriminerende selectiecriteria.

De steun moet de vorm aannemen van een vaste betaling die uiterlijk op 30 juni 2021 wordt gedaan, op basis van de door de nationale bevoegde autoriteit uiterlijk op 31 december 2020 goedgekeurde aanvragen voor steun.

Het maximumsteunbedrag mag niet hoger zijn dan 7 000 euro per landbouwer en 50 000 euro per kmo.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 1 januari 2014 van toepassing.

ACHTERGROND

Het Elfpo is een van de twee fondsen die geld verstrekken voor de tenuitvoerlegging van het GLB (het andere is het Europees Landbouwgarantiefonds). Het ondersteunt de doelstellingen van de Europa 2020-strategie door plattelandsontwikkeling in de hele EU te stimuleren, samen met andere initiatieven op dit gebied om effectief gebruik van EU-geld te waarborgen.

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487-548)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 1305/2013 zijn opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2020/872 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2020 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013 wat betreft een specifieke maatregel om uitzonderlijke tijdelijke steun te verlenen uit hoofde van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) in reactie op de COVID-19-uitbraak (PB L 204 van 26.6.2020, blz. 1-3)

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1009 van de Commissie van 10 juli 2020 tot wijziging van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 808/2014 en (EU) nr. 809/2014 wat betreft bepaalde maatregelen om de door de COVID-19-uitbraak veroorzaakte crisis aan te pakken (PB L 224 van 13.7.2020, blz. 1-6)

Verordening (EU) 2019/288 van het Europees Parlement en de Raad van 13 februari 2019 tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft bepaalde voorschriften inzake rechtstreekse betalingen en steun voor plattelandsontwikkeling voor de jaren 2019 en 2020 (PB L 53 van 22.2.2019, blz. 14-16)

Verordening (EU) 2017/2393 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2017 tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo), (EU) nr. 1306/2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, (EU) nr. 1307/2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en (EU) nr. 652/2014 tot vaststelling van bepalingen betreffende het beheer van de uitgaven in verband met de voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede in verband met plantgezondheid en teeltmateriaal (PB L 350 van 29.12.2017, blz. 15-49)

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 807/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake bijstand voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot invoering van overgangsbepalingen (PB L 227 van 31.7.2014, blz. 1-17)

Zie de geconsolideerde versie.

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 808/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) (PB L 227 van 31.7.2014, blz. 18-68)

Zie de geconsolideerde versie.

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden (PB L 227 van 31.7.2014, blz. 69-124)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van bepalingen betreffende het beheer van de uitgaven in verband met de voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede in verband met plantgezondheid en teeltmateriaal, tot wijziging van de Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 2008/90/EG van de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 882/2004 en (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Besluiten 66/399/EEG en 76/894/EEG en Beschikking 2009/470/EG van de Raad (PB L 189 van 27.6.2014, blz. 1-32)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320-469)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549-607)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 608-670)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671-854)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 20.08.2020