Voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers vanuit de EU

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 1307/2013 — voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers vanuit het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

Met de verordening worden de voorschriften vastgesteld voor het maken van rechtstreekse betalingen aan landbouwers vanuit het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Deze betalingen worden uitgevoerd op voorwaarde dat de landbouwers aan strenge voorschriften voldoen met betrekking tot de gezondheid en het welzijn van mensen en dieren, plantgezondheid en het milieu; deze worden ook wel randvoorwaarden genoemd.

De verordening strekt tot intrekking van Verordening (EG) nr. 73/2009 aangaande de vorige voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers en die gewijzigd zijn naar aanleiding van de hervorming van het Europees gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) in 2013. De verordening strekt eveneens tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 aangaande de katoensector.

In december 2017 heeft de EU Verordening (EU) 2017/2393 vastgesteld tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1307/2013 alsook andere wetgeving met betrekking tot GLB (Verordening (EU) nr. 1305/2013 voor de oprichting van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, (EU) nr. 1306/2013 inzake de voorschriften voor financiering, beheer en monitoring van het Europees landbouwbeleid, (EU) nr. 1308/2013 aangaande de gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten in de EU en (EU) nr. 652/2014 betreffende het beheer van de uitgaven in verband met de voedselketen, diergezondheid en het dierenwelzijn).

KERNPUNTEN

Rechtstreekse betalingen aan landbouwers worden betaald via steunregelingen in ieder EU-land.

Europese landen moeten nu een bepaald aandeel van hun GLB-financieringstoewijzing aan verplichte steunregelingen wijden:

Er bestaan ook enkele optionele steunregelingen. EU-landen kunnen er ook voor kiezen:

De nieuwe regels opgenomen in Verordening (EU) 2017/2393 zijn van kracht sinds 1 januari 2018 en omvatten het volgende:

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Verordening (EU) nr. 1307/2013 is sinds 1 januari 2015 van toepassing. De voorschriften die vastgesteld zijn in Verordening (EU) 2017/2393 zijn van kracht sinds 1 januari 2018.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 608-670)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 1307/2013 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487-548)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549-607)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671-854)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1310/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende bepaalde overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo), houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft middelen en de verdeling ervan met betrekking tot 2014, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassing ervan in 2014 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 865-883)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 15.06.2018