Reglement van orde van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Sinds 2004 is de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming gegroeid van een klein orgaan met twee leden en een secretariaat tot een instelling waar meer dan 50 medewerkers werkzaam zijn. Na de reorganisatie in 2010 markeerde de goedkeuring van het reglement van orde in 2012 de volwassenwording van de instelling.

BESLUIT

Besluit 2013/504/EUvan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming van 17 december 2012 over de vaststelling van het reglement van orde.

SAMENVATTING

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) is een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit die ervoor zorgt dat de rechten op het gebied van persoonsgegevens en privacy door de instellingen en organen van de Europese Unie (EU) in acht worden genomen. Haar bevoegdheden zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De functie van de Toezichthouder is drieledig:

De EDPS heeft het reglement van orde in 2012 aangenomen. Naast een herhaling van veel van de beginselen uit Verordening (EG) nr. 45/2001, worden er in het reglement van orde ook gedetailleerde regels vastgesteld op het gebied van interne besluitvormingsprocessen, de taken van de toezichthouders en de raad van bestuur, de organisatie en werking van het secretariaat, planning, interne administratie en de openheid en transparantie van de instelling.

Achtergrond

Sinds de EDPS werd opgericht in 2004 hebben zich in de juridische, economische en technologische context grote veranderingen voorgedaan. In het Verdrag van Lissabon werd bevestigd dat gegevensbescherming een algemeen beginsel van de EU-wetgeving is, en een groot aantal uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie hebben het belang van privacy- en gegevensbescherming als integraal onderdeel van de Europese besluitvorming onderstreept.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Besluit 2013/504/EUvan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

18.12.2012

-

PB L 273 van 15.10.2013, blz. 41

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raadvan 18 december 2000betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van gegevens (PBL 8 van 12.1.2001, blz. 1).

Laatste wijziging: 27.06.2014