02022R0030 — NL — 27.10.2023 — 001.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2022/30 VAN DE COMMISSIE

van 29 oktober 2021

tot aanvulling van Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de toepassing van de essentiële eisen als bedoeld in artikel 3, lid 3, punten d), e) en f), van die richtlijn

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 007 van 12.1.2022, blz. 6)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2023/2444 VAN DE COMMISSIE  van 20 juli 2023

  L 

1

27.10.2023
▼B

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2022/30 VAN DE COMMISSIE

van 29 oktober 2021

tot aanvulling van Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de toepassing van de essentiële eisen als bedoeld in artikel 3, lid 3, punten d), e) en f), van die richtlijn

(Voor de EER relevante tekst)Artikel 1

1.  
De essentiële eis van artikel 3, lid 3, punt d), van Richtlijn 2014/53/EU is van toepassing op radioapparatuur die in staat is zelfstandig via het internet te communiceren, ongeacht of dit rechtstreeks of via andere apparatuur geschiedt (“met internet verbonden radioapparatuur”).

▼M1

2.  

De essentiële eis van artikel 3, lid 3, punt e), van Richtlijn 2014/53/EU is van toepassing op alle hieronder genoemde radioapparatuur, indien die radioapparatuur in staat is persoonsgegevens als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679 of verkeersgegevens of locatiegegevens als gedefinieerd in artikel 2, punten b) en c), van Richtlijn 2002/58/EG te verwerken in de zin van artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) 2016/679:

▼B

a) 

met internet verbonden radioapparatuur, met uitzondering van de onder b), c) of d) bedoelde apparatuur;

b) 

radioapparatuur die ontworpen of bedoeld is om uitsluitend bij de kinderzorg te worden gebruikt;

c) 

radioapparatuur die onder Richtlijn 2009/48/EG valt;

d) 

radioapparatuur die ontworpen of bestemd is om al dan niet uitsluitend te worden gedragen op, vastgemaakt aan of gehangen van:

i) 

enig deel van het menselijk lichaam, met inbegrip van de kop, hals, romp, armen, handen, benen en voeten;

ii) 

door mensen gedragen kleding, met inbegrip van hoofddeksels, handschoenen en schoeisel;

3.  
De essentiële eis van artikel 3, lid 3, punt f), van Richtlijn 2014/53/EU is van toepassing op alle met internet verbonden radioapparatuur, indien die apparatuur de houder of gebruiker in staat stelt geld, monetaire waarde of virtuele valuta als gedefinieerd in artikel 2, punt d), van Richtlijn (EU) 2019/713 over te maken.

Artikel 2

1.  

In afwijking van artikel 1 zijn de essentiële eisen van artikel 3, lid 3, punten d), e) en f), van Richtlijn 2014/53/EU niet van toepassing op radioapparatuur waarop een of meer van de volgende wetgevingshandelingen van de Unie ook van toepassing is:

a) 

Verordening (EU) 2017/745;

b) 

Verordening (EU) 2017/746.

2.  

In afwijking van artikel 1, lid 2, en artikel 1, lid 3, zijn de essentiële eisen van artikel 3, lid 3, punten e) en f), van Richtlijn 2014/53/EU niet van toepassing op radioapparatuur waarop een of meer van de volgende wetgevingshandelingen van de Unie ook van toepassing is:

a) 

Verordening (EU) 2018/1139;

b) 

Verordening (EU) 2019/2144;

c) 

Richtlijn (EU) 2019/520.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

▼M1

Zij is van toepassing met ingang van 1 augustus 2025.

▼B

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.