02022D1313 — NL — 27.07.2022 — 000.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

BESLUIT (GBVB) 2022/1313 VAN DE RAAD

van ►C1  26 juli 2022 ◄

tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

(PB L 198 van 27.7.2022, blz. 17)


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 204, 4.8.2022, blz.  16 (2022/1313)
▼B

BESLUIT (GBVB) 2022/1313 VAN DE RAAD

van ►C1  26 juli 2022 ◄

tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliserenArtikel 1

In Besluit 2014/512/GBVB wordt artikel 9, lid 1, vervangen door:

“1.  
Dit besluit is van toepassing tot en met 31 januari 2023.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.