14.1.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 12/18


Bekendmaking van het voornemen van het Noorse ministerie van Vervoer en Communicatie tot onderhandse gunning van een openbaredienstcontract overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (1)

2012/C 12/06

1.

Naam en adres van de bevoegde autoriteit:

Het Noorse ministerie van Vervoer en Communicatie

Departement Spoorvervoer

PO Box 8010 Dep

0030 Oslo

NORWAY

2.

Beoogde wijze van gunning:

Onderhandse gunning

3.

Diensten en gebieden waarop de gunning potentieel betrekking heeft:

Nationaal personenvervoer per spoor; alle diensten die in 2011 in het openbaredienstcontract zijn opgenomen, uitgezonderd de Gjøvik-lijn en de Ofoten-lijn.


(1)  Published in the EEA Supplement No 2, 12.1.2012, page 5.