7.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 297/51


ARREST VAN HET HOF

van 3 mei 2006

in Zaak E-3/05

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA tegen het Koninkrijk Noorwegen

(In gebreke blijven van een overeenkomstsluitende partij om aan zijn verplichtingen te voldoen — het vrije verkeer van werknemers — socialezekerheidsregelingen voor migrerende werknemers met gezinsleden die in een andere EER-staat woonachtig zijn dan in de staat waar de betrokkene werkt — het vereiste in een welbepaald gebied woonachtig te zijn om voor gezinstoeslagen in aanmerking te komen — artikel 73 van Verordening (EEG) nr. 1408/71 — artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1612/68 — discriminatie — rechtvaardiging gemotiveerd door het bevorderen van duurzame vestiging)

(2006/C 297/18)

In Zaak E-3/05, de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA tegen het Koninkrijk Noorwegen — VERZOEK om een verklaring te verkrijgen dat het Koninkrijk Noorwegen in gebreke is gebleven te voldoen aan zijn verplichtingen ingevolge artikel 73 van het in punt 1 van bijlage VI bij de EER-Overeenkomst vermelde besluit (Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen), zoals aangepast bij de EER-Overeenkomst bij Protocol 1 van diezelfde Overeenkomst; subsidiair/anders door handhaving van hetzelfde vereiste, namelijk dat het in gebreke bleef te voldoen aan zijn verplichtingen ingevolge artikel 7, lid 2, van het in punt 2 van bijlage V vermelde besluit (Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap), zoals aangepast aan de EER-Overeenkomst bij Protocol 1 van diezelfde Overeenkomst, heeft het Hof, samengesteld uit Carl Baudenbacher, voorzitter, Henrik Bull en Thorgeir Örlygsson (rechter-rapporteur), rechters, op 3 mei 2006 uitspraak gedaan, waarvan het dispositief als volgt luidt:

1.

Wijst het verzoek af.

2.

Verwijst de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA in de kosten van verweerder.