23.11.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 444/16


Oproep tot het indienen van voorstellen 2023 - EAC/A10/2022

Programma Erasmus+

(2022/C 444/07)

1.   Inleiding en doelstellingen

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Verordening (EU) 2021/817 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot vaststelling van “Erasmus+”: het programma van de Unie voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport (1) (hierna “de Erasmus+-verordening” genoemd) en het jaarlijkse werkprogramma van Erasmus+ voor 2023 (C(2022) 6002). Erasmus+ bestrijkt de periode 2021-2027. De algemene en specifieke doelstellingen van het Erasmus+-programma worden vermeld in artikel 3 van de Erasmus+-verordening.

2.   Acties

Deze oproep tot het indienen van voorstellen heeft betrekking op de volgende acties van Erasmus+:

Kernactie 1 (KA1) – Individuele leermobiliteit:

Individuele mobiliteit op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken

Activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie

DiscoverEU – Actie ter bevordering van inclusie

Virtuele uitwisselingen op het gebied van hoger onderwijs en jeugdzaken

Mobiliteit van personeel op het gebied van jeugdzaken

Kernactie 2 (KA2) – Samenwerking tussen organisaties en instellingen

Partnerschappen ter bevordering van samenwerking:

Samenwerkingspartnerschappen

Kleinschalige partnerschappen

Partnerschappen ter bevordering van excellentie:

Kenniscentra voor beroepsopleiding

Erasmus Mundus

Partnerschappen ter bevordering van innovatie:

Allianties ter bevordering van innovatie

Toekomstgerichte projecten

Capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, jeugdzaken en sport

Europese sportevenementen zonder winstoogmerk

Kernactie 3 (KA3) – Ondersteuning van beleidsontwikkeling en samenwerking

Europese Jongeren Samen

Jean Monnet-acties:

Jean Monnet in het hoger onderwijs

Jean Monnet op andere gebieden van onderwijs en opleiding

3.   Wie komt in aanmerking?

Publieke of particuliere organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport, kunnen financiële steun aanvragen in het kader van Erasmus+. Voorts kunnen groepen jongeren die actief zijn in het jeugdwerk – maar niet noodzakelijkerwijs in het kader van een jeugdorganisatie – financiële steun aanvragen voor leermobiliteit voor jongeren en jeugdwerkers, activiteiten ter bevordering van de participatie van jongeren en de actie in het kader van DiscoverEU ter bevordering van inclusie.

De volgende landen kunnen volledig deelnemen aan alle acties van Erasmus+ (2):

de 27 lidstaten van de Europese Unie en de landen en gebieden overzee,

met het programma geassocieerde derde landen:

de EVA/EER-landen: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen,

kandidaat-lidstaten van de EU: de Republiek Turkije, de Republiek Noord-Macedonië en de Republiek Servië (3).

Voorts staan bepaalde acties van Erasmus+ open voor organisaties uit niet met het programma geassocieerde derde landen.

Meer informatie over de regels voor deelname vindt u in de programmagids van Erasmus+ 2023.

4.   Budget en duur van de projecten

Het totale budget voor deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt geraamd op 3 393,17 miljoen EUR:

Onderwijs en opleiding:

EUR

2 980,70 miljoen

Jeugdzaken:

EUR

321,12 miljoen

Sport:

EUR

65,13 miljoen

Jean Monnet:

EUR

26,22 miljoen

Het totale budget voor de oproep tot het indienen van voorstellen en de verdeling ervan zijn aangegeven in het op 25 augustus 2022 vastgestelde jaarlijkse werkprogramma van Erasmus+ voor 2023 en kunnen worden gewijzigd na een wijziging van het jaarlijkse werkprogramma van Erasmus+. Potentiële aanvragers wordt verzocht om het jaarlijkse werkprogramma van Erasmus+ en de wijzigingen ervan regelmatig te raadplegen op:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_nl

De toegekende financiële steun en de duur van de projecten variëren afhankelijk van bijvoorbeeld het type project, het type subsidiabele aanvragers en het aantal betrokken partners.

De begunstigden mogen kosten voor de in het kader van een actie door vrijwilligers verrichte werkzaamheden declareren op basis van de overeenkomstig Besluit (2019)2646 van de Commissie toegestane en vastgestelde eenheidskosten. Nadere informatie over de subsidiabiliteit van de kosten voor vrijwilligers vindt u in de programmagids van Erasmus+.

5.   Termijn voor het indienen van aanvragen

Alle onderstaande termijnen voor het indienen van aanvragen zijn vastgesteld in Brusselse tijd.

Kernactie 1

Individuele mobiliteit op het gebied van hoger onderwijs

23 februari 2023 om 12.00 uur

Individuele mobiliteit op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs en volwassenenonderwijs

23 februari 2023 om 12.00 uur

Mobiliteit van personeel op het gebied van jeugdzaken

23 februari 2023 om 12.00 uur

Internationale mobiliteit waarbij niet met het programma geassocieerde derde landen betrokken zijn

23 februari 2023 om 12.00 uur

Erasmus-accreditaties op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs en volwassenenonderwijs

19 oktober 2023 om 12.00 uur

Erasmus-accreditaties op het gebied van jeugdzaken

19 oktober 2023 om 12.00 uur

Individuele mobiliteit op het gebied van jeugdzaken

23 februari 2023 om 12.00 uur

Individuele mobiliteit op het gebied van jeugdzaken

4 oktober 2023 om 12.00 uur

Actie in het kader van DiscoverEU ter bevordering van inclusie

4 oktober 2023 om 12.00 uur

Virtuele uitwisselingen op het gebied van hoger onderwijs en jeugdzaken

26 april 2023 om 17.00 uur


Kernactie 2

Samenwerkingspartnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken (met uitzondering van door Europese ngo’s ingediende samenwerkingspartnerschappen)

22 maart 2023 om 12.00 uur

Door Europese ngo’s ingediende samenwerkingspartnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken

22 maart 2023 om 17.00 uur

Samenwerkingspartnerschappen op het gebied van sport

22 maart 2023 om 17.00 uur

Samenwerkingspartnerschappen op het gebied van jeugdzaken (met uitzondering van door Europese ngo’s ingediende samenwerkingspartnerschappen)

4 oktober 2023 om 12.00 uur

Kleinschalige partnerschappen op het gebied van schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, volwassenenonderwijs en jeugdzaken

22 maart 2023 om 12.00 uur

Kleinschalige partnerschappen op het gebied van schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, volwassenenonderwijs en jeugdzaken

4 oktober 2023 om 12.00 uur

Kleinschalige partnerschappen op het gebied van sport

22 maart 2023 om 17.00 uur

Kenniscentra voor beroepsopleiding

8 juni 2023 om 17.00 uur

Erasmus Mundus

16 februari 2023 om 17.00 uur

Allianties ter bevordering van innovatie

3 mei 2023 om 17.00 uur

Toekomstgerichte projecten

15 maart 2023 om 17.00 uur

Capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs

16 februari 2023 om 17.00 uur

Capaciteitsopbouw op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding

28 februari 2023 om 17.00 uur

Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken

8 maart 2023 om 17.00 uur

Capaciteitsopbouw op het gebied van sport

22 maart 2023 om 17.00 uur

Europese sportevenementen zonder winstoogmerk

22 maart 2023 om 17.00 uur


Kernactie 3

Europese Jongeren Samen

9 maart 2023 om 17.00 uur


Jean Monnet-acties en -netwerken

14 februari 2023 om 17.00 uur

Gedetailleerde instructies voor het indienen van aanvragen vindt u in de programmagids van Erasmus+.

6.   Gedetailleerde informatie

De gedetailleerde voorwaarden van deze oproep tot het indienen van voorstellen, met inbegrip van de prioriteiten, zijn te vinden in de programmagids 2023 van Erasmus+ op het volgende internetadres:

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/nl/erasmus-programme-guide

De programmagids van Erasmus+ vormt een integrerend deel van deze oproep tot het indienen van voorstellen en de daarin vermelde voorwaarden voor deelname en financiering zijn volledig van toepassing op deze oproep.


(1)  PB L 189 van 28.5.2021, blz. 1.

(2)  Jean Monnet-activiteiten staan open voor organisaties uit de hele wereld.

(3)  Mits de bilaterale associatieovereenkomsten zijn ondertekend.