24.11.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 473/23


Oproep tot het indienen van voorstellen 2022 — EAC/A09/2021

Programma Erasmus+

(2021/C 473/09)

1.   Inleiding en doelstellingen

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Verordening (EU) 2021/817 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot vaststelling van “Erasmus+”: het programma van de Unie voor onderwijs en opleiding, jeugd en sport (1). Het programma Erasmus+ bestrijkt de periode 2021-2027. De doelstellingen van het programma Erasmus+ worden vermeld in artikel 3 van de verordening.

2.   Acties

Deze oproep tot het indienen van voorstellen heeft betrekking op de volgende acties van Erasmus+:

Kernactie 1 (KA1) – Individuele leermobiliteit:

Individuele mobiliteit op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken

Activiteiten op het gebied van jongerenparticipatie

DiscoverEU – Actie ter bevordering van inclusie

Virtuele uitwisselingen op het gebied van hoger onderwijs en jeugdzaken

Kernactie 2 (KA2) – Samenwerking tussen organisaties en instellingen

Partnerschappen ter bevordering van samenwerking:

Samenwerkingspartnerschappen

Kleinschalige partnerschappen

Partnerschappen ter bevordering van excellentie:

Kenniscentra voor beroepsopleiding

Erasmus+ Teacher Academies

Erasmus Mundus

Partnerschappen ter bevordering van innovatie:

Allianties ter bevordering van innovatie

Toekomstgerichte projecten

Capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, jeugd en sport

Europese sportevenementen zonder winstoogmerk

Kernactie 3 (KA3) – Ondersteuning van beleidsontwikkeling en samenwerking

Europese Jongeren Samen

Jean Monnet-acties:

Jean Monnet in het hoger onderwijs

Jean Monnet op andere gebieden van onderwijs en opleiding

3.   Wie komt in aanmerking?

Publieke of particuliere organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport, kunnen financiële steun aanvragen in het kader van Erasmus+. Voorts kunnen groepen jongeren die actief zijn in het jeugdwerk – maar niet noodzakelijkerwijs in het kader van een jeugdorganisatie – financiële steun aanvragen voor leermobiliteit voor jongeren en jeugdwerkers, activiteiten ter bevordering van de participatie van jongeren en de actie in het kader van DiscoverEU ter bevordering van inclusie.

De volgende landen kunnen volledig deelnemen aan alle acties van Erasmus+ (2):

de 27 lidstaten van de Europese Unie en de landen en gebieden overzee,

met het programma geassocieerde derde landen:

de EVA/EER-landen: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen,

kandidaat-lidstaten van de EU: de Republiek Turkije, de Republiek Noord-Macedonië en de Republiek Servië (3).

Voorts staan bepaalde acties van Erasmus+ open voor organisaties uit niet met het programma geassocieerde derde landen.

Meer informatie over de regels voor deelname vindt u in de programmagids van Erasmus+ 2022.

4.   Budget en duur van de projecten

Het totale budget voor deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt geraamd op 3 179 miljoen EUR:

Onderwijs en opleiding:

EUR

2 813,11 miljoen

Jeugdzaken:

EUR

288,13 miljoen

Sport:

EUR

51,89 miljoen

Jean Monnet:

EUR

25,8 miljoen

Het totale budget voor de oproep tot het indienen van voorstellen en de verdeling ervan zijn indicatief en kunnen worden gewijzigd na een wijziging van het jaarlijkse werkprogramma van Erasmus+. Potentiële aanvragers wordt verzocht om het jaarlijkse werkprogramma van Erasmus+ en de wijzigingen ervan regelmatig te raadplegen op:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_nl

om na te gaan welk budget voor elke onder deze oproep vallende actie beschikbaar is.

De toegekende financiële steun en de duur van de projecten variëren afhankelijk van bijvoorbeeld het type project en het aantal betrokken partners.

De begunstigden mogen kosten voor de in het kader van een actie of werkprogramma door vrijwilligers verrichte werkzaamheden declareren op basis van de overeenkomstig Besluit (2019)2646 van de Commissie toegestane en vastgestelde eenheidskosten. Nadere informatie over de subsidiabiliteit van de kosten voor vrijwilligers vindt u in de programmagids van Erasmus+.

5.   Termijn voor het indienen van aanvragen

Alle onderstaande termijnen voor het indienen van aanvragen zijn vastgesteld in Brusselse tijd.

Kernactie 1

Individuele mobiliteit op het gebied van hoger onderwijs

23 februari om 12:00 uur

Individuele mobiliteit op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs en volwassenenonderwijs

23 februari om 12:00 uur

Internationale mobiliteit waarbij niet met het programma geassocieerde derde landen betrokken zijn

23 februari om 12:00 uur

Erasmus-accreditaties op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding, schoolonderwijs en volwassenenonderwijs

19 oktober om 12.00 uur

Erasmus-accreditaties op het gebied van jeugdzaken

19 oktober om 12.00 uur

Individuele mobiliteit op het gebied van jeugdzaken

23 februari om 12:00 uur

Individuele mobiliteit op het gebied van jeugdzaken

4 oktober om 12.00 uur

Actie in het kader van DiscoverEU ter bevordering van inclusie

4 oktober om 12.00 uur

Virtuele uitwisselingen op het gebied van hoger onderwijs en jeugdzaken

20 september om 17.00 uur


Kernactie 2

Samenwerkingspartnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken (met uitzondering van door Europese ngo’s ingediende samenwerkingspartnerschappen)

23 maart om 12.00 uur

Door Europese ngo’s ingediende samenwerkingspartnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken

23 maart om 17.00 uur

Samenwerkingspartnerschappen op het gebied van sport

23 maart om 17.00 uur

Kleinschalige partnerschappen op het gebied van schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, volwassenenonderwijs en jeugdzaken

23 maart om 12.00 uur

Kleinschalige partnerschappen op het gebied van schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, volwassenenonderwijs en jeugdzaken

4 oktober om 12.00 uur

Kleinschalige partnerschappen op het gebied van sport

23 maart om 17.00 uur

Kenniscentra voor beroepsopleiding

7 september om 17.00 uur

Erasmus+ Teacher Academies

7 september om 17.00 uur

Erasmus Mundus

16 februari om 17.00 uur

Allianties ter bevordering van innovatie

15 september om 17.00 uur

Toekomstgerichte projecten

15 maart om 17.00 uur

Capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs

17 februari om 17.00 uur

Capaciteitsopbouw op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding

31 maart om 17.00 uur

Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken

7 april om 17.00 uur

Capaciteitsopbouw op het gebied van sport

7 april om 17.00 uur

Europese sportevenementen zonder winstoogmerk

23 maart om 17.00 uur


Kernactie 3

Europese Jongeren Samen

22 maart om 17.00 uur


Jean Monnet-acties en -netwerken

1 maart om 17.00 uur

 

Gedetailleerde instructies voor het indienen van aanvragen vindt u in de programmagids van Erasmus+.

6.   Gedetailleerde informatie

De gedetailleerde voorwaarden van deze oproep tot het indienen van voorstellen, met inbegrip van de prioriteiten, zijn te vinden in de programmagids 2022 van Erasmus+ op het volgende internetadres:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

De programmagids van Erasmus+ vormt een integrerend deel van deze oproep tot het indienen van voorstellen en de daarin vermelde voorwaarden voor deelname en financiering zijn volledig van toepassing op deze oproep.


(1)  PB L 189 van 28.5.2021, blz. 1.

(2)  Jean Monnet-activiteiten staan open voor organisaties uit de hele wereld.

(3)  Mits de bilaterale associatieovereenkomsten zijn ondertekend.