17.11.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 464/17


Oproep tot het indienen van voorstellen 2022 — EAC/A10/2021

Europees Solidariteitskorps

(2021/C 464/05)

1.   Inleiding en doelstellingen

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Verordening (EU) 2021/888 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot vaststelling van het programma “Europees Solidariteitskorps”, en op het jaarlijkse werkprogramma van het Europees Solidariteitskorps (C(2021) 7860) voor 2022. Het programma “Europees Solidariteitskorps” loopt van 2021 tot en met 2027. De algemene en de specifieke doelstelling van het programma “Europees Solidariteitskorps” worden vermeld in artikel 3 van de verordening.

2.   Acties

Deze oproep tot het indienen van voorstellen heeft betrekking op de volgende acties van het programma van het Europees Solidariteitskorps:

projecten voor vrijwilligerswerk

vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit

solidariteitsprojecten

kwaliteitskeurmerk voor solidariteitsactiviteiten voor vrijwilligers

kwaliteitskeurmerk voor humanitair vrijwilligerswerk

vrijwilligerswerk in het kader van het Europees vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening

3.   Subsidiabiliteit

Elke publieke of private entiteit met of zonder winstoogmerk op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau kan financiering in het kader van het Europees Solidariteitskorps aanvragen. Ook groepen jongeren die zijn geregistreerd op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps kunnen financiële steun aanvragen voor solidariteitsprojecten.

De volgende landen (1) kunnen volledig deelnemen aan alle acties van het Europees Solidariteitskorps:

de 27 lidstaten van de Europese Unie en de landen en gebieden overzee

met het programma geassocieerde derde landen:

de volgende EVA/EER-landen: IJsland en Liechtenstein

de volgende kandidaat-lidstaten van de EU (2): de Republiek Turkije en de Republiek Noord-Macedonië

Voorts staan bepaalde acties open voor entiteiten die wettelijk zijn gevestigd in niet met het programma geassocieerde derde landen.

Meer informatie over de regels voor deelname vindt u in de gids voor het Europees Solidariteitskorps 2022.

4.   Budget en duur van de projecten

Het totale budget voor deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt geraamd op 138 800 000 EUR.

Het totale budget voor de oproep tot het indienen van voorstellen en de verdeling ervan zijn indicatief en afhankelijk van de goedkeuring van het jaarlijkse werkprogramma van het Europees Solidariteitskorps voor 2022; ze kunnen worden gewijzigd na een wijziging van het jaarlijkse werkprogramma van het Europees Solidariteitskorps. Potentiële aanvragers worden verzocht om regelmatig de jaarlijkse werkprogramma’s van het Europees Solidariteitskorps en de wijzigingen daarvan te raadplegen op: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/reference-documents-resources_nl

De toegekende financiële steun en de duur van de projecten variëren, afhankelijk van bijvoorbeeld het type project en het type in aanmerking komende aanvragers.

5.   Termijn voor het indienen van aanvragen

Onderstaande termijnen voor het indienen van aanvragen lopen af om 12.00 uur (Brusselse tijd).

Projecten voor vrijwilligerswerk

23 februari 2022

(facultatieve ronde)

4 oktober 2022

Solidariteitsprojecten

23 februari 2022

(facultatieve ronde)

4 mei 2022

4 oktober 2022

Onderstaande termijnen voor het indienen van aanvragen lopen af om 17.00 uur (Brusselse tijd).

Vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit

6 april 2022

Vrijwilligerswerk in het kader van het vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening

3 mei 2022

Aanvragen voor de kwaliteitskeurmerken kunnen doorlopend worden ingediend.

Gedetailleerde instructies voor het indienen van aanvragen vindt u in de gids voor het Europees Solidariteitskorps 2022.

6.   Volledige informatie

De gedetailleerde voorwaarden inclusief de prioriteiten van deze oproep tot het indienen van voorstellen zijn te vinden in de gids voor het Europees Solidariteitskorps 2022: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_nl

De gids voor het Europees Solidariteitskorps 2022 vormt een integrerend deel van deze oproep tot het indienen van voorstellen en de daarin vermelde voorwaarden voor deelname en financiering zijn volledig van toepassing op deze oproep.


(1)  Wettelijk gevestigde entiteiten en personen die legaal in deze landen verblijven.

(2)  Mits de bilaterale associatieovereenkomsten worden ondertekend.