12.6.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 196/22


OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN 2018 — EAC/A01/2019

Europees Solidariteitskorps

Vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit

(2019/C 196/09)

1.   Inleiding/Achtergrond

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Verordening (EU) 2018/1475 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1288/2013, Verordening (EU) nr. 1293/2013 en Besluit nr. 1313/2013/EU (1), alsook op het jaarlijks werkprogramma 2018 van het Europees Solidariteitskorps. De verordening inzake het Europees Solidariteitskorps geldt voor de periode 2018-2020. De algemene en specifieke doelstellingen van het Europees Solidariteitskorps worden vermeld in de artikelen 3 en 4 van de verordening.

2.   Beschrijving

Vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit zijn grootschalige projecten ter ondersteuning van activiteiten van vrijwilligersteams met als doel op korte termijn interventies met een groot effect uit te voeren ten aanzien van maatschappelijke uitdagingen op beleidsgebieden die op EU-niveau worden vastgesteld.

3.   Doelstellingen en prioriteiten

Het doel van het Europees Solidariteitskorps is het, voornamelijk door middel van vrijwilligerswerk, bevorderen van solidariteit als een waarde, de inzet van jongeren en organisaties in toegankelijke en kwaliteitsvolle solidariteitsactiviteiten te vergroten als middel om bij te dragen aan de versterking van de cohesie, de solidariteit, de democratie en het burgerschap in Europa, en tevens in te gaan op maatschappelijke uitdagingen, en het versterken van gemeenschappen, met een bijzondere inspanning om sociale inclusie te bevorderen. Het levert aldus ook een bijdrage aan Europese samenwerking die jongeren ten goede komt.

Het doel van vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit is met name:

tegemoetkomen aan duidelijk omschreven en belangrijke maatschappelijke behoeften;

solidariteit tussen de lidstaten bevorderen;

jongeren in staat stellen vaardigheden en competenties te verwerven die nuttig zijn voor hun persoonlijke, educatieve, sociale en professionele ontwikkeling;

tastbare voordelen opleveren voor de gemeenschappen waarin de activiteiten worden uitgevoerd;

kwetsbare jongeren, waaronder vluchtelingen, asielzoekers en migranten, trachten te bereiken;

diversiteit, interculturele en interreligieuze dialoog, de gemeenschappelijke waarden vrijheid, tolerantie en respect van mensenrechten promoten, mediageletterdheid, kritisch denken en initiatief nemen stimuleren bij jongeren;

de capaciteiten en de internationale werkingssfeer van de deelnemende organisaties verruimen;

bij deelnemers het besef en begrip van andere culturen en landen vergroten door ze de mogelijkheid te bieden netwerken van internationale contacten op te zetten en zo deel te nemen aan het maatschappelijke leven in al zijn facetten en een gevoel van Europees burgerschap en Europese identiteit te ontwikkelen.

Naast de bovenvermelde doelstellingen, moeten de in het kader van deze oproep ingediende voorstellen een of meer van de volgende drie prioriteiten nastreven:

Europees cultureel erfgoed;

de integratie van onderdanen van derde landen (met inbegrip van asielzoekers en vluchtelingen);

de reactie op milieu-uitdagingen, met inbegrip van rampenpreventie, paraatheid en hersteloperaties (met uitzondering van onmiddellijke respons op rampen).

Als onderdeel van de prioriteit „Europees cultureel erfgoed” kunnen wederopbouwprojecten, zoals voor de Notre Dame de Paris, worden ondersteund.

4.   Wie komt in aanmerking?

Publieke en particuliere organisaties die op de uiterste datum voor het indienen van een aanvraag in het bezit zijn van een geldige accreditatie of een geldig kwaliteitskeurmerk voor vrijwilligerswerk in het kader van Erasmus+.

Enkel aanvragen van in de 28 lidstaten van de Europese Unie gevestigde juridische entiteiten komen in aanmerking.

Voor Britse aanvragers: Gelieve er rekening mee te houden dat gedurende het hele subsidietijdvak aan de subsidiabiliteitscriteria moet worden voldaan. Als het Verenigd Koninkrijk tijdens het subsidietijdvak uit de EU treedt zonder een overeenkomst met de EU te sluiten die waarborgt dat Britse aanvragers in aanmerking blijven komen, ontvangt u geen financiële steun van de EU meer (maar kunt u — waar mogelijk — aan het project blijven deelnemen) of moet u het project overeenkomstig de bepalingen van de subsidieovereenkomst bij opzegging verlaten.

5.   Subsidiabele activiteiten en duur van het project

De volgende activiteiten komen in aanmerking:

Vrijwilligersteams zijn solidariteitsactiviteiten die teams van deelnemers uit ten minste twee verschillende landen in staat stellen gezamenlijk voor een periode van twee weken tot twee maanden als vrijwilliger te werken. In vrijwilligersteams kunnen vrijwilligers van het Europees Solidariteitskorps gedurende een korte periode taken uitvoeren voor een project. Hoewel deze activiteiten van kortere duur zijn, zullen ze van grote waarde zijn, zowel voor de vrijwilligers als voor de gemeenschappen die van deze dienst gebruikmaken.

Voorbereidende bezoeken vinden plaats vóór de vrijwilligersactiviteiten van start gaan. Het doel van dergelijke bezoeken is om hoogwaardige activiteiten te waarborgen door de nodige administratieve regelingen te treffen en vertrouwen en begrip evenals een solide partnerschap op te bouwen tussen de betrokken organisaties en personen.

Aanvullende activiteiten zijn relevante nevenactiviteiten die zijn ontworpen om waarde toe te voegen, de projectresultaten te versterken en het effect ervan op het lokale, regionale en/of Europese niveau te vergroten. Deze aanvullende activiteiten zijn er ook op gericht mensen bewust te maken van de waarde van vrijwilligerswerk voor jongeren en voor gemeenschappen, en tot een betere erkenning te komen van de tijdens de activiteiten verworven vaardigheden en competenties van de deelnemers.

De duur van het project bedraagt 3 tot 24 maanden.

6.   Budget

Het totale budget voor de medefinanciering van projecten in het kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen bedraagt 1 018 325 EUR en is gebaseerd op het jaarlijks werkprogramma 2018 van het Europees Solidariteitskorps. De financiële bijdrage van de EU mag niet meer dan 80 % van de totale subsidiabele projectkosten bedragen.

Het Agentschap zal naar verwachting negen voorstellen financieren.

Het Agentschap behoudt zich het recht voor niet alle beschikbare financiële middelen toe te kennen.

7.   Indiening van aanvragen

De aanvragen moeten worden ingediend door middel van een onlinesubsidieaanvraagformulier (e-formulier). Het e-formulier is beschikbaar in het Engels, Frans en Duits op het volgende internetadres: http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en en moet naar behoren worden ingevuld in een van de officiële talen van de EU.

De naar behoren ingevulde aanvraag moet uiterlijk op 19 september 2019 om 12.00 uur (’s middags), Brusselse tijd, ingediend zijn.

8.   Volledige informatie

De gedetailleerde voorwaarden van deze oproep tot het indienen van voorstellen zijn opgenomen in de gids „Vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit” op het volgende adres:

https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps/funding_en

De gids „Vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit” vormt een integrerend deel van deze oproep tot het indienen van voorstellen en de daarin vermelde voorwaarden voor deelname en financiering zijn volledig van toepassing op deze oproep.


(1)  PB L 250 van 4.10.2018, blz. 1.