11.4.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 135/1


Vacature voor de functie van Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

COM/2019/20036

(2019/C 135 A/01)

 

Achtergrond

De functie van Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is ingesteld bij artikel 52 van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad (1). Bij deze verordening worden de beginselen, rechten en verplichtingen vastgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens door de EU-instellingen, -organen, -agentschappen en -bureaus om ervoor te zorgen dat daarbij de grondrechten en vrijheden van natuurlijke personen, en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens en op persoonlijke levenssfeer, in acht worden genomen. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (hierna „toezichthouder”genoemd) staat aan het hoofd van de onafhankelijke toezichthoudende autoriteit die ervoor zorgt dat de bepalingen van deze verordening correct worden toegepast. De toezichthouder voert zijn taken volledig onafhankelijk uit.

In de algemene begroting van de Europese Unie voor 2019 is voor de toezichthoudende autoriteit in totaal 16,6 miljoen EUR uitgetrokken en wordt uitgegaan van in totaal ongeveer 100 personeelsleden.

De toezichthouder wordt benoemd voor een ambtstermijn van vijf jaar. De termijn kan eenmaal worden verlengd.

De regels en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van het ambt van toezichthouder, met name het salaris, de vergoedingen en andere daarmee overeenkomende toelagen, zijn vastgesteld in artikel 54 van Verordening (EU) 2018/1725, waarin de toezichthouder wat dit betreft wordt gelijkgesteld met een rechter van het Hof van Justitie van de Europese Unie (2).

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming heeft zijn standplaats in Brussel.

Functieomschrijving

De toezichthouder ziet toe op en zorgt voor de toepassing van Verordening (EU) 2018/1725; daartoe vervult hij/zij de in die verordening opgenomen taken en oefent hij/zij de daarin verleende bevoegdheden uit. Daarnaast verstrekt hij/zij advies over de verwerking van persoonsgegevens aan de instellingen en organen van de Europese Unie en aan de betrokkenen.

Algemeen zorgt de toezichthouder ervoor dat de grondrechten en vrijheden van natuurlijke personen, met name het recht op bescherming van persoonsgegevens en op persoonlijke levenssfeer, door de EU-instellingen, -organen, -agentschappen en -bureaus in acht worden genomen. Hij/zij is verantwoordelijk voor het toezicht op en de toepassing van de bepalingen van de verordening en van elk ander EU-besluit betreffende de bescherming van de grondrechten en vrijheden van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door een EU-instelling, -orgaan, -agentschap of -bureau.

De taken van de toezichthouder kunnen als volgt worden omschreven:

toezien op en handhavend optreden ten aanzien van de toepassing van Verordening (EU) 2018/1725 door instellingen en organen van de Unie, met uitzondering van de verwerking van persoonsgegevens door het Hof van Justitie wanneer het als rechtsprekende instantie optreedt;

bevorderen bij het brede publiek van de bekendheid met en het inzicht in de risico’s, regels, waarborgen en rechten in verband met de verwerking (met bijzondere aandacht voor specifiek op kinderen gerichte activiteiten);

de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers beter bekendmaken met hun verplichtingen uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725;

desgevraagd informatie verstrekken aan iedere betrokkene over de uitoefening van zijn rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725 en daartoe in voorkomend geval samenwerken met de nationale toezichthoudende autoriteiten;

klachten van betrokkenen, of van organen, organisaties of verenigingen behandelen overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725, de inhoud van de klacht onderzoeken in de mate waarin dat gepast is en de klager binnen een redelijke termijn in kennis stellen van de vooruitgang en het resultaat van het onderzoek, met name indien verder onderzoek of coördinatie met een andere toezichthoudende autoriteit noodzakelijk is;

onderzoek verrichten naar de toepassing van Verordening (EU) 2018/1725, onder meer op basis van informatie van een andere toezichthoudende autoriteit of een andere overheidsinstantie;

verlenen, op eigen initiatief of op verzoek, van advies aan alle instellingen en organen van de Unie over wetgevingsinitiatieven en bestuursmaatregelen in verband met de bescherming van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens;

volgen van de relevante ontwikkelingen voor zover deze de bescherming van persoonsgegevens beïnvloeden, met name de ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologieën;

de in Verordening (EU) 2018/1725 bedoelde standaardcontractbepalingen vaststellen;

een lijst opstellen met betrekking tot het vereiste inzake een gegevensbeschermingseffectbeoordeling op grond van Verordening (EU) 2018/1725, en deze lijst bijhouden;

deelnemen aan de activiteiten van het Europees Comité voor gegevensbescherming;

het secretariaat van het Europees Comité voor gegevensbescherming verzorgen overeenkomstig artikel 75 van Verordening (EU) 2016/679;

advies verstrekken over de in artikel 40, lid 2, van Verordening (EU) 2018/1725 bedoelde verwerking;

toestemming geven voor de in Verordening (EU) 2018/1725 bedoelde contractuele en andere bepalingen;

interne registers bijhouden van inbreuken op Verordening (EU) 2018/1725 en van genomen maatregelen;

alle andere taken verrichten die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens;

het reglement van orde vaststellen.

Profiel (selectiecriteria)

U moet:

beschikken over bewezen ervaring op het gebied van gegevensbescherming, hetzij als lid van een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, hetzij in een grote onderneming of overheidsorganisatie;

beschikken over een goede kennis van en ervaring met het EU-beleid op het gebied van gegevensbescherming;

over praktijkervaring beschikken betreffende de tenuitvoerlegging van en het toezicht op de inachtneming van de voorschriften inzake gegevensbescherming, bij voorkeur in grote organisaties van de particuliere of openbare sector;

ervaring hebben met de beoordeling van de gevolgen van het EU-beleid op het gebied van gegevensbescherming voor Europese burgers, ondernemingen en overheidsdiensten;

een visie kunnen ontwikkelen en uitdragen, het vermogen hebben systemen en processen in een breder verband te zien en concrete aanbevelingen en oplossingen voor te stellen;

beschikken over ervaring op hoger managementniveau en over de managementvaardigheden die noodzakelijk zijn om leiding te geven aan enerzijds een uiterst gespecialiseerd team gegevensbeschermingsdeskundigen en anderzijds een zeer diverse gemeenschap belanghebbenden, alsook het desbetreffende budget te beheren;

met de vereiste onafhankelijkheid kunnen handelen;

ervaring hebben op het gebied van communicatie en netwerken, om de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming op het hoogste niveau te vertegenwoordigen en goede relaties met partners in andere Europese instellingen, de lidstaten, derde landen en andere internationale organisaties te ontwikkelen en te onderhouden.

Toelatingsvoorwaarden

Op de uiterste datum voor het indienen van sollicitaties moet u voldoen aan de volgende formele vereisten:

Nationaliteit: u moet onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie.

Universitaire graad of diploma: u moet beschikken over:

hetzij een diploma van een voltooide universitaire opleiding (of daarmee overeenkomend niveau) wanneer de normale duur van de opleiding vier jaar of meer bedraagt;

hetzij een diploma van een voltooide universitaire opleiding, en relevante werkervaring van ten minste één jaar, wanneer de normale duur van de opleiding ten minste drie jaar bedraagt (deze werkervaring van één jaar mag niet worden meegerekend in de hieronder vereiste werkervaring na het behalen van het diploma).

Werkervaring: ten minste vijftien jaar werkervaring na het behalen van het universitaire diploma, op een niveau waartoe dat diploma toegang geeft. Ten minste vijf jaar daarvan moet zijn opgedaan op de gebieden waarop de toezichthouder actief is.

Managementervaring: ten minste vijf jaar van de hierboven genoemde werkervaring moet zijn opgedaan in een managementfunctie op hoog niveau (3) en in rechtstreeks verband staan met deze functie.

Talenkennis: u moet een grondige kennis hebben van een van de officiële talen van de Europese Unie (4) en een behoorlijke kennis van een tweede officiële EU-taal.

Aanwervingsbeleid

De Europese Unie hanteert een beleid van gelijke kansen en non-discriminatie.

Selectie- en benoemingsprocedure

Het Europees Parlement en de Raad benoemen in onderlinge overeenstemming de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming voor een termijn van vijf jaar, op basis van een lijst van kandidaten die de Europese Commissie na een openbare sollicitatieoproep opstelt.

Deze lijst wordt opgesteld volgens de bij de Europese Commissie geldende selectie- en aanwervingsprocedures (zie ook het beknopte document over het beleid betreffende leidinggevende ambtenaren (5)). Met het oog daarop stelt de Commissie een preselectiecomité in dat alle sollicitaties onderzoekt op grond van bovengenoemde toelatingsvoorwaarden en bepaalt van welke kandidaten het profiel het beste past bij de selectiecriteria voor de functie van toezichthouder. Deze kandidaten kunnen worden uitgenodigd voor een gesprek met het preselectiecomité.

Na deze gesprekken draagt het preselectiecomité een aantal kandidaten voor voor een gesprek met het Raadgevend Comité benoemingen van de Europese Commissie (CCA). Het CCA besluit welke kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek, daarbij rekening houdend met het besluit van het preselectiecomité.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek met het CCA, moeten deelnemen aan een assessment van één dag dat wordt afgenomen door externe deskundigen op het gebied van personeelsselectie.

Op basis van de resultaten van het preselectiecomité en de gesprekken met het Raadgevend Comité benoemingen stelt de Europese Commissie een lijst op van minstens drie kandidaten. Deze lijst is openbaar en wordt aan het Europees Parlement en de Raad bezorgd. Deze instellingen kunnen nog aanvullende gesprekken voeren met de kandidaten op de lijst. Vermelding op deze lijst biedt geen garantie op benoeming.

Wegens praktische redenen en om de selectieprocedure in het belang van de kandidaten en de instellingen zo vlug mogelijk af te ronden, zal de selectieprocedure uitsluitend plaatsvinden in het Engels en/of het Frans (6).

Sollicitatieprocedure

Alvorens te solliciteren, dient u zorgvuldig na te gaan of u aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet, met name wat de vereiste diploma’s, werkervaring op hoog niveau en talenkennis betreft. Als u niet voldoet aan een van de toelatingsvoorwaarden, wordt u automatisch van de selectieprocedure uitgesloten.

Als u wenst te solliciteren, moet u zich inschrijven via internet, op de volgende website:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

en de instructies betreffende de verschillende procedurefasen volgen. U moet een geldig e-mailadres hebben. Dit e-mailadres zal worden gebruikt om uw inschrijving te bevestigen en u tijdens de verschillende fasen van de procedure te informeren. Breng de Europese Commissie daarom op de hoogte van elke wijziging van uw e-mailadres.

Om uw inschrijving te voltooien moet u een curriculum vitae in Word- of pdf-formaat uploaden en online een schriftelijke motivering (maximaal 8 000 tekens) opstellen. U kunt uw curriculum vitae en uw motivatiebrief indienen in een van de officiële talen van de Europese Unie.

Zodra u uw online-inschrijving hebt afgerond, ontvangt u een e-mail met de bevestiging dat uw sollicitatie is geregistreerd. Als u geen bevestigingsmail hebt ontvangen, is uw sollicitatie niet geregistreerd!

Het is niet mogelijk het verloop van uw sollicitatie online te volgen. De Europese Commissie zal rechtstreeks contact met u opnemen in verband met de stand van zaken van uw sollicitatie.

Hebt u meer informatie nodig, of ondervindt u technische problemen, dan kunt u een e-mail sturen aan: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Uiterste datum voor het indienen van een sollicitatie

De inschrijving wordt afgesloten op 16 mei 2019 om 12.00 uur ’s middags Belgische tijd. Na dit tijdstip is inschrijven niet meer mogelijk.

U dient zich tijdig online in te schrijven. Wij raden u met klem aan niet tot het allerlaatste moment te wachten met uw inschrijving, aangezien een online-inschrijving door druk internetverkeer en storingen in de internetverbinding soms voortijdig wordt afgebroken, zodat een nieuwe poging nodig is. Zodra de uiterste inschrijvingstermijn is verstreken, kunt u geen gegevens meer invoeren. Laattijdige sollicitaties worden niet aanvaard.

Belangrijke informatie voor de kandidaten

De werkzaamheden van de verschillende selectiecomités zijn vertrouwelijk. Het is kandidaten verboden direct of indirect contact op te nemen met de leden van deze comités of iemand te vragen dat namens hen te doen. Alle vragen moeten worden gesteld via het secretariaat van het desbetreffende selectiecomité.

Bescherming van persoonsgegevens

De Commissie zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van de kandidaten worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725. Dit geldt met name voor de vertrouwelijkheid en de beveiliging van dergelijke gegevens.


(1)  Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).

(2)  Het basismaandsalaris is gelijk aan het bedrag dat verkregen wordt door op het basissalaris van een AD-ambtenaar van de Europese Unie in rang 16, derde salaristrap, het volgende percentage toe te passen: 112,5 % (rechter).

(3)  Vermeld in uw curriculum vitae voor deze jaren de volgende gegevens: 1) titel en taken van de vervulde managementfuncties, 2) omvang van het personeelsbestand waarop in die functie toezicht werd uitgeoefend, 3) omvang van de beheerde budgetten; 4) aantal hiërarchische lagen boven en onder de vervulde functies, en 5) aantal collega’s in managementfuncties op hetzelfde niveau.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=NL

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(6)  Het selectiecomité zorgt ervoor dat moedertaalsprekers van deze talen niet worden bevoordeeld.