10.12.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 444/19


OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN 2019 — EAC/A05/2018

Europees Solidariteitskorps

(2018/C 444/09)

1.   Inleiding en doelstellingen

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Verordening (EU) 2018/1475 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013 en (EU) nr. 1293/2013 en Besluit nr. 1313/2013/EU, alsook op het jaarlijks werkprogramma 2019 van het Europees Solidariteitskorps. De verordening inzake het Europees Solidariteitskorps geldt voor de periode 2018-2020. De algemene en specifieke doelstellingen van het Europees Solidariteitskorps worden vermeld in de artikelen 3 en 4 van de verordening.

2.   Acties

Deze oproep tot het indienen van voorstellen heeft betrekking op de volgende acties van het Europees Solidariteitskorps:

projecten voor vrijwilligerswerk;

partnerschappen voor vrijwilligerswerk (specifieke overeenkomsten voor 2019 in het kader van de KPO 2018-2020) (1);

vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit;

stages en banen;

solidariteitsprojecten;

kwaliteitslabel.

3.   Subsidiabiliteit

Publieke of particuliere organisaties kunnen financiële steun aanvragen in het kader van het Europees Solidariteitskorps (2). Voorts kunnen ook groepen jongeren die zijn geregistreerd op de portaalsite van het Europees Solidariteitskorps financiële steun aanvragen voor solidariteitsprojecten.

Het Europees Solidariteitskorps staat open voor deelname van de volgende landen:

de 28 lidstaten van de Europese Unie kunnen volledig deelnemen aan alle acties van het Europees Solidariteitskorps.

Voorts staan bepaalde acties van het Europees Solidariteitskorps open voor organisaties uit:

EVA/EER-landen: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen;

de kandidaat-lidstaten van de EU: Turkije, Servië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië;

partnerlanden.

Meer informatie over de regels voor deelname vindt u in de gids van het Europees Solidariteitskorps 2019.

Voor aanvragers uit het Verenigd Koninkrijk: gelieve er rekening mee te houden dat u alleen in aanmerking komt als u gedurende het volledige subsidietijdvak aan de relevante criteria voldoet. Als het Verenigd Koninkrijk tijdens het subsidietijdvak uit de EU treedt zonder een overeenkomst met de EU te sluiten die waarborgt dat aanvragers uit het Verenigd Koninkrijk in aanmerking blijven komen, ontvangt u geen financiële steun van de EU meer (maar kunt u — waar mogelijk — aan het project blijven deelnemen) of moet u het project overeenkomstig de bepalingen van de subsidieovereenkomst bij opzegging verlaten.

4.   Budget en duur van de projecten

Deze oproep tot het indienen van voorstellen kan alleen worden uitgevoerd, als de in de ontwerpbegroting voor 2019 opgenomen kredieten beschikbaar zijn na de goedkeuring van de begroting voor 2019 door de begrotingsautoriteit of, indien de begroting niet is vastgesteld, volgens de regeling van de voorlopige twaalfden.

Het totale budget voor deze oproep tot het indienen van voorstellen wordt geraamd op 96 322 671 EUR en is gebaseerd op het jaarlijks werkprogramma 2019 van het Europees Solidariteitskorps.

Het totale budget voor de oproep tot het indienen van voorstellen en de verdeling ervan zijn indicatief en kunnen worden gewijzigd na een wijziging van het jaarlijks werkprogramma 2019 van het Europees Solidariteitskorps. Potentiële aanvragers wordt verzocht om regelmatig het jaarlijks werkprogramma 2019 van het Europees Solidariteitskorps en de wijzigingen daarvan te raadplegen op:

https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_en met betrekking tot het budget voor elke actie in het kader van de oproep tot het indienen van voorstellen.

De toegekende financiële steun en de duur van de projecten variëren, afhankelijk van bijvoorbeeld het type project en het aantal betrokken partners.

5.   Termijn voor het indienen van aanvragen

Alle termijnen voor het indienen van aanvragen lopen af om 12.00 uur (Belgische tijd).

Projecten voor vrijwilligerswerk

5 februari 2019

30 april 2019

1 oktober 2019

Partnerschappen voor vrijwilligerswerk (specifieke overeenkomsten voor 2019 in het kader van de KPO 2018-2020)

20 april 2019

Vrijwilligersteams in gebieden met een hoge prioriteit

28 september 2019

Stages en banen

5 februari 2019

30 april 2019

1 oktober 2019

Solidariteitsprojecten

5 februari 2019

30 april 2019

1 oktober 2019

Aanvragen voor het kwaliteitslabel kunnen doorlopend worden ingediend.

Gedetailleerde instructies voor het indienen van aanvragen vindt u in de gids van het Europees Solidariteitskorps.

6.   Volledige informatie

De gedetailleerde voorwaarden van deze oproep tot het indienen van voorstellen, met inbegrip van de prioriteiten, zijn te vinden in de gids van het Europees Solidariteitskorps 2019 op het volgende internetadres:

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

De gids van het Europees Solidariteitskorps 2019 vormt een integrerend deel van deze oproep tot het indienen van voorstellen en de daarin vermelde voorwaarden voor deelname en financiering zijn volledig van toepassing op deze oproep.


(1)  Enkel deelnemende organisaties die een kaderpartnerschapsovereenkomst hebben ondertekend voor 2018-2020 komen in aanmerking voor deze actie.

(2)  Onverminderd de specifieke voorwaarden voor deelname die van toepassing zijn voor individuele acties in het kader van deze oproep.