26.10.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 388/1


Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)

Bekendmaking van een vacature voor de functie van uitvoerend directeur

(Tijdelijk functionaris — rang AD 14)

COM/2018/20032

(2018/C 388 A/01)

 

Introductie

Het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) werd in 2004 opgericht om bij te dragen tot een hoog niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Unie.

Sindsdien is het agentschap uitgegroeid tot een modern centrum van deskundigheid op het gebied van cyberbeveiliging ter ondersteuning van de lidstaten, instellingen, agentschappen en organen van de EU, alsook van de particuliere sector. Doel is de weerbaarheid van de Unie te vergroten en zo de werking van de interne markt te verbeteren. In het bijzonder biedt het Enisa ondersteuning op de gebieden ontwikkeling en uitvoering van EU-beleid, capaciteitsopbouw, samenwerking en voorlichting.

Het Enisa speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de richtlijn inzake de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen („de NIS-richtlijn”), die het eerste wetgevingsbesluit voor de gehele EU op het vlak van cyberbeveiliging vormt. In het bijzonder verzorgt het Enisa het secretariaat voor het CSIRT-netwerk (dat is opgericht ter bevordering van snelle en doeltreffende operationele samenwerking tussen de lidstaten inzake specifieke cyberbeveiligingsincidenten en van de uitwisseling van informatie over risico’s) en ondersteunt het de samenwerkingsgroep bij de uitvoering van haar taken.

In september 2017 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend voor de „Cyberbeveiligingsverordening”, met onder meer een nieuw mandaat voor het Enisa en de totstandbrenging van een Europees kader voor cyberbeveiligingscertificering van ICT-producten en -diensten. Het voorstel, waarover momenteel wordt onderhandeld door de Raad en het Europees Parlement, houdt een ambitieuze hervorming in voor een sterker cyberveiligheidsagentschap (Enisa). Het Enisa zou onder meer een permanent mandaat krijgen en een grotere rol spelen bij de preventie van en de respons op grootschalige grensoverschrijdende cyberbeveiligingsincidenten. Tevens zou de ontwikkeling en uitvoering van het EU-beleid inzake cyberbeveiligingscertificering worden ondersteund.

Het Enisa is gevestigd in Griekenland, met kantoren in Heraklion (Kreta) en Athene. Het telt momenteel 83 werknemers en heeft een jaarlijkse begroting van ongeveer 11 miljoen EUR. Afhankelijk van het resultaat van de onderhandelingen zullen de middelen van het agentschap naar verwachting aanzienlijk stijgen wanneer het nieuwe mandaat in werking treedt.

Functieomschrijving

De vacature betreft een hogere leidinggevende positie. De uitvoerend directeur geeft leiding aan een multidisciplinair team van deskundigen die een belangrijk gebied voor de toekomst van de Europese Unie ondersteunen.

De uitvoerend directeur van het Enisa is de wettelijke vertegenwoordiger en het gezicht naar buiten van het agentschap. Hij/zij legt verantwoording af aan de raad van bestuur, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de EU-lidstaten en de Europese Commissie.

De uitvoerend directeur leidt en bestuurt het agentschap en heeft de algehele verantwoordelijkheid voor de activiteiten. Hij/zij zorgt ervoor dat de doelstellingen van het agentschap worden verwezenlijkt. Tot de taken van de uitvoerend directeur behoren:

de activiteiten van het agentschap ontwikkelen en uitvoeren overeenkomstig de opdracht van het agentschap en de door de raad van bestuur opgestelde algemene beleidslijnen;

het personeel van het agentschap aanwerven en controleren, en een goede teamgeest en een goed werkklimaat bevorderen;

deelnemen, zonder stemrecht, aan de bijeenkomsten van de raad van bestuur, verslag uitbrengen aan de raad van bestuur en het secretariaat voeren;

besluiten nemen binnen de bevoegdheden van het agentschap;

de begroting van het agentschap voorbereiden en uitvoeren, met het oog op het doelmatige beheer van de begroting en overeenkomstig de beginselen van goed financieel beheer;

het enig programmeringsdocument opstellen en uitvoeren, met inbegrip van het jaarlijkse werkprogramma, en ervoor zorgen dat de middelen zo doeltreffend mogelijk worden gebruikt;

de middelen van het agentschap beheren, met bijzondere aandacht voor de operationele taken van het agentschap;

de samenwerking vergemakkelijken tussen het agentschap, de Commissie, de lidstaten en de belanghebbenden en streven naar de ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak van kwesties op het gebied van cyberbeveiliging;

zorgen voor effectieve samenwerking tussen het agentschap en de bevoegde instanties in de lidstaten;

verzorgen van de directe en indirecte communicatie met het publiek over alle kwesties die binnen de opdracht van het agentschap vallen.

Profiel (selectiecriteria)

Wij zoeken een voortreffelijke en dynamische professional die beschikt over:

Managementvaardigheden, in het bijzonder:

aantoonbare ervaring met het succesvol beheren van grote teams en projecten, waaronder het vermogen om een internationaal en pluridisciplinair team te leiden en te motiveren, en het potentieel ervan te ontwikkelen. Ervaring in een multiculturele werkomgeving is een pluspunt;

ervaring met het beheer van omvangrijke financiële middelen in een nationale, Europese en/of internationale context, met inbegrip van budgettaire planning en interne controle (1);

een hoge stressbestendigheid en een professionele houding;

vermogen om bij te dragen aan de uitwerking en uitvoering van de door de raad van bestuur vastgestelde strategische visie voor het agentschap, en de steun van belanghebbenden kunnen mobiliseren;

vermogen om vruchtbare betrekkingen te onderhouden met de EU-instellingen en met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen onderhouden, en zich bewust zijn van het belang van het aspect public relations van de functie.

Technische vaardigheden, in het bijzonder:

een grondig begrip van de belangrijkste kwesties inzake cyberbeveiliging, met inbegrip van strategische, regelgevings-, beleids- en industriële kwesties op nationaal, Europees en internationaal niveau;

een goede kennis van de instellingen, agentschappen en organen van de Europese Unie, hun werkzaamheden en interactie;

ervaring op het gebied van cyberveiligheid in een nationale, Europese of internationale overheidsinstantie of in een nauw met de overheidssector verbonden particuliere entiteit is een pluspunt;

ervaring met het leiden van teams op het gebied van cyberbeveiliging is een pluspunt.

Communicatieve vaardigheden, in het bijzonder:

aantoonbaar vermogen om doeltreffend en efficiënt met het publiek te communiceren en samen te werken met alle belanghebbenden, en aantoonbare ervaring op dit vlak. Ervaring op het gebied van crisiscommunicatie context is een pluspunt;

uitstekende vaardigheden op het gebied van intermenselijke relaties, besluitvorming, organisatie en onderhandelingen en het vermogen om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de instellingen van de Europese Unie en andere belanghebbenden;

een zeer goede kennis van het Engels, dat de werktaal van het agentschap is, strekt tot voordeel.

Toelatingsvoorwaarden

Op de uiterste datum voor het indienen van sollicitaties moet u voldoen aan de volgende formele vereisten:

Nationaliteit: u moet onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie.

Universitaire graad of diploma: u moet beschikken over:

hetzij een diploma van een voltooide universitaire opleiding (of daarmee overeenkomend niveau) wanneer de normale duur van de opleiding vier jaar of meer bedraagt;

hetzij een diploma van een voltooide universitaire opleiding, en relevante werkervaring van ten minste één jaar, wanneer de normale duur van de opleiding ten minste drie jaar bedraagt (deze werkervaring van één jaar mag niet worden meegerekend in de hieronder vereiste werkervaring na het behalen van het diploma).

Werkervaring (2): ten minste vijftien jaar werkervaring na het behalen van het universitaire diploma, op een niveau waartoe dat diploma toegang geeft. Ten minste vijf jaar daarvan moet zijn opgedaan op de gebieden waarop het agentschap actief is.

Managementervaring: ten minste vijf jaar van de hierboven genoemde werkervaring moet zijn opgedaan in een managementfunctie op hoog niveau (3).

Talenkennis: u moet een grondige kennis hebben van een van de officiële talen van de Europese Unie (4) en een behoorlijke kennis van een tweede officiële EU-taal. Het selectiecomité controleert tijdens het (de) sollicitatiegesprek(ken) of u een behoorlijke kennis van een andere officiële EU-taal hebt. Een gedeelte van het sollicitatiegesprek kan in die tweede taal worden gevoerd.

Leeftijdsgrens: bij het verstrijken van de uiterste termijn om te solliciteren moet u het volledige mandaat van vijf jaar kunnen vervullen alvorens u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt (zie ook de eerste voornoot onder het punt „Arbeidsvoorwaarden”). Voor tijdelijk personeel van de Europese Unie is dat aan het einde van de maand waarin de leeftijd van 66 jaar wordt bereikt (zie artikel 47 van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (5)).

Bovendien moet u voldaan hebben aan de wettelijke verplichtingen in verband met militaire dienst, in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de taken vereist zijn en fysiek fit genoeg zijn om de taken te vervullen.

Selectie en benoeming

De uitvoerend directeur wordt benoemd door de raad van bestuur van het Enisa, op basis van een shortlist die wordt opgesteld door de Europese Commissie.

Om deze shortlist op te stellen, organiseert de Europese Commissie een selectie volgens de geldende selectie- en aanwervingsprocedures (zie het beknopte document over het beleid betreffende leidinggevende ambtenaren (6)).

Voor de selectieprocedure stelt de Europese Commissie een preselectiecomité in. Dat comité analyseert alle sollicitaties, voert een eerste controle uit aan de hand van de toelatingsvoorwaarden en gaat na welke kandidaten het beste profiel hebben in het licht van de selectiecriteria om te worden uitgenodigd voor een gesprek met het preselectiecomité. Hierin zetelt een waarnemer van de raad van bestuur van het Enisa.

Na deze gesprekken draagt het preselectiecomité een aantal sollicitanten voor voor een gesprek met het Raadgevend Comité benoemingen van de Europese Commissie (CCA). Het CCA besluit welke kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek, daarbij rekening houdend met het besluit van het preselectiecomité.

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek met het CCA, moeten deelnemen aan een assessment van één dag dat wordt afgenomen door externe deskundigen op het gebied van personeelsselectie. Op basis van de resultaten van het gesprek en het verslag van het assessment stelt het CCA een shortlist op met de meest geschikte kandidaten.

De kandidaten op de shortlist van het CCA hebben vervolgens een gesprek met de bevoegde commissaris(sen) (7).

Na deze gesprekken stelt de Europese Commissie een shortlist op, die wordt meegedeeld aan de raad van bestuur van het Enisa. De raad van bestuur kan een gesprek hebben met de kandidaten op de shortlist van de Commissie alvorens de directeur te benoemen. Plaatsing op de shortlist geeft geen garantie op benoeming.

U kan worden verzocht om naast bovenvermelde onderdelen nog aanvullende gesprekken te voeren en/of toetsen af te leggen. U kan tevens worden verzocht een verklaring voor de bevoegde commissie(s) van het Europees Parlement af te leggen.

Wegens praktische redenen en om de selectieprocedure in het belang van de kandidaten en de instelling zo vlug mogelijk af te ronden, zal de selectieprocedure uitsluitend plaatsvinden in het Engels en/of het Frans (8).

Gelijke kansen

De Europese Unie en het Eniso hanteren een beleid van gelijke kansen en non-discriminatie, overeenkomstig artikel 1 quinquies van het Statuut (9).

Arbeidsvoorwaarden (10)

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden (11).

De geselecteerde kandidaat zal worden aangesteld door de raad van bestuur van het Enisa als tijdelijk functionaris in rang AD 14 (12). Hij/zij wordt naar gelang van de duur van de werkervaring ingedeeld in salaristrap 1 of 2 in de rang.

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 526/2013 van het Europees Parlement en de Raad (13), wordt hij/zij benoemd voor een initieel mandaat van vijf jaar, dat eventueel met maximaal vijf jaar kan worden verlengd. Deze verordening wordt momenteel herzien in het kader van de voorgestelde Cyberbeveiligingsverordening (COM(2017) 477).

Overeenkomstig de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden, geldt voor nieuwe personeelsleden een proeftijd van negen maanden.

De standplaats is Griekenland, overeenkomstig Besluit 2004/97/EG, Euratom (14), vastgesteld tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad op 13 december 2003, en de vestigingsplaatsovereenkomst tussen de Griekse regering en het Enisa.

De functie komt vrij op 16 oktober 2019.

Onafhankelijkheid en opgave van belangen

Vóór indiensttreding moet de uitvoerend directeur zich ertoe verbinden onafhankelijk en in het algemeen belang te handelen en verklaren geen belangen te hebben die afbreuk zouden kunnen doen aan zijn/haar onafhankelijkheid.

Sollicitatieprocedure

Alvorens te solliciteren, dient u zorgvuldig na te gaan of u aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet, met name wat de vereiste diploma's, werkervaring op hoog niveau en talenkennis betreft. Als u niet voldoet aan een van de toelatingsvoorwaarden, wordt u automatisch van de selectieprocedure uitgesloten.

Als u wenst te solliciteren, moet u zich inschrijven via internet, op de volgende website:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

en de instructies betreffende de verschillende procedurefasen volgen. U moet een geldig e-mailadres hebben. Dit e-mailadres zal worden gebruikt om uw inschrijving te bevestigen en u tijdens de verschillende fasen van de procedure te informeren. Breng de Europese Commissie daarom op de hoogte van elke wijziging van uw e-mailadres.

Om uw inschrijving te voltooien moet u een curriculum vitae in Word- of pdf-formaat uploaden en online een schriftelijke motivering (maximaal 8 000 tekens) opstellen.

Zodra u uw online inschrijving hebt afgerond, ontvangt u een e-mail met de bevestiging dat uw sollicitatie is geregistreerd. Als u geen bevestigingsmail hebt ontvangen, is uw sollicitatie niet geregistreerd!

Het is niet mogelijk het verloop van uw sollicitatie online te volgen. De Europese Commissie zal rechtstreeks contact met u opnemen in verband met de stand van zaken van uw sollicitatie.

Hebt u meer informatie nodig, of ondervindt u technische problemen, dan kunt u een e-mail sturen aan: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Uiterste inschrijvingsdatum

De inschrijving wordt afgesloten op 27 november 2018 om 12.00 uur ’s middags Belgische tijd. Na dit tijdstip is inschrijven niet meer mogelijk.

U dient zich tijdig online in te schrijven. Wij raden u met klem aan niet tot het allerlaatste moment te wachten met uw inschrijving, aangezien een online inschrijving door druk internetverkeer en storingen in de internetverbinding soms voortijdig wordt afgebroken, zodat een nieuwe poging nodig is. Zodra de uiterste inschrijvingstermijn is verstreken, kunt u geen gegevens meer invoeren. Laattijdige sollicitaties worden niet aanvaard.

Belangrijke informatie voor de kandidaten

De werkzaamheden van de verschillende selectiecomités zijn vertrouwelijk. Het is kandidaten verboden direct of indirect contact op te nemen met de leden van deze comités of iemand te vragen dat namens hen te doen. Alle vragen moeten worden gesteld via het secretariaat van het desbetreffende selectiecomité.

Bescherming van persoonsgegevens

De Commissie ziet erop toe dat de persoonsgegevens van de kandidaten worden verwerkt conform Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (15). Dit geldt met name voor de vertrouwelijkheid en de beveiliging van dergelijke gegevens.


(1)  Het personeelsbeheer en het financieel beheer van het agentschap worden respectievelijk geregeld bij het Statuut van de ambtenaren en de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (1962R0031) en Besluit nr. MB/2014/1 WP van de raad van bestuur van het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) inzake het financieel reglement van toepassing op het Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging.

(2)  De werkervaring telt mee vanaf de datum waarop de betrokkene voldoet aan de minimumkwalificaties voor indienstneming. Elke opgegeven periode kan slechts eenmaal worden meegeteld (om in aanmerking te worden genomen mogen opgegeven studiejaren of werkervaring niet gedeeltelijk samenvallen met andere studieperioden of perioden van werkervaring). In deeltijd uitgeoefende professionele werkzaamheden worden pro rata berekend op basis van het gecertificeerde percentage gewerkte voltijdse uren.

(3)  Vermeld in uw curriculum vitae voor deze jaren de volgende gegevens: 1) titel en taken van de vervulde managementfuncties, 2) omvang van het personeelsbestand waarop in die functie toezicht werd uitgeoefend, 3) omvang van de beheerde budgetten, 4) aantal hiërarchische lagen boven en onder de vervulde functies, en 5) aantal collega’s in managementfuncties op hetzelfde niveau.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=NL

(5)  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:NL:PDF

(6)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf

(7)  Tenzij het betreffende Commissielid overeenkomstig het Besluit van de Commissie van 5 december 2007 (PV(2007) 1811) zijn taak heeft overgedragen aan een ander Commissielid.

(8)  Het selectiecomité zorgt ervoor dat moedertaalsprekers van deze talen niet worden bevoordeeld.

(9)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=NL5

(10)  Het Europees Parlement en de Raad van de EU buigen zich momenteel over het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Enisa, het „EU-agentschap voor cyberbeveiliging”, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie (de „Cyberbeveiligingsverordening”). De Commissie stelt de instandhouding voor van de regeling inzake de vestigingsplaatsen overeenkomstig Besluit 2004/97/EG, Euratom inzake de vestigingsplaatsen van bepaalde bureaus en organen van de Europese Unie, alsook van de duur van het mandaat van de uitvoerend directeur overeenkomstig de thans geldende Verordening (EU) nr. 526/2013 inzake Enisa.

(11)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=nl

(12)  De aanpassingscoëfficiënt die van toepassing is op de bezoldigingen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie in Griekenland bedraagt sinds 1 juli 201779,9 %. Deze coëfficiënt wordt jaarlijks herzien.

(13)  PB L 165 van 18.6.2013, blz. 41.

(14)  PB L 29 van 3.2.2004, blz. 15.

(15)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1