9.3.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 90/37


VACATURE PE/215/S

DIRECTEUR (M/V) (functiegroep AD, rang 14)

DIRECTORAAT-GENERAAL BEVEILIGING EN VEILIGHEID — DIRECTORAAT STRATEGIE EN RESOURCES

(2018/C 090 A/06)

 

1.   Vacante post

De voorzitter van het Europees Parlement heeft besloten de procedure ter voorziening in de vacature voor een directeur  (1) (AD, rang 14) bij het directoraat-generaal Beveiliging en Veiligheid — directoraat Strategie en resources — te openen op basis van artikel 29, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie (2) (hierna „het Statuut” genoemd).

Deze selectieprocedure dient ter verruiming van de keuzemogelijkheden van het tot aanstelling bevoegde gezag. Daarnaast loopt er een interne en een interinstitutionele procedure voor de voorziening in posten.

Aanwerving vindt plaats in de rang AD 14 (3). Het basissalaris bedraagt 14 303,51 EUR per maand. Het basissalaris, waarop belasting wordt geheven ten bate van de Europese Unie en dat is vrijgesteld van nationale belastingen, kan worden aangevuld met bepaalde toelagen overeenkomstig de voorwaarden van het Statuut.

De aandacht van de kandidaten wordt erop gevestigd dat voor dit ambt de regeling ter uitvoering van het mobiliteitsbeleid geldt, die door het Bureau van het Europees Parlement is goedgekeurd op 15 januari 2018.

Voor deze functie is flexibiliteit vereist en moeten talrijke interne en externe contacten worden onderhouden, met name met leden van het Europees Parlement. De directeur zal regelmatig dienstreizen moeten maken naar de verschillende werklocaties van het Europees Parlement en ook naar andere plaatsen.

2.   Standplaats

Brussel. Overplaatsing naar een van de twee andere werklocaties van het Europees Parlement behoort tot de mogelijkheden.

3.   Gelijke kansen

Het Europees Parlement voert een beleid van gelijke kansen en maakt bij de acceptatie van sollicitaties geen onderscheid op grond van geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienstige, politieke of andere overtuigingen of standpunten, het behoren tot een nationale minderheid, financiële situatie, geboorte, invaliditeit, leeftijd, seksuele geaardheid, huwelijkse staat of gezinssituatie.

4.   Taakomschrijving

Als hogere ambtenaar is de directeur in het kader van de richtsnoeren en besluiten van het parlementaire gezag en de directeur-generaal belast met de volgende taken (4):

zorgen voor de goede werking van een grote entiteit van het secretariaat-generaal van het Europees Parlement met meerdere eenheden die werkzaam zijn op terreinen die tot de bevoegdheden van het directoraat behoren;

teams van medewerkers leiden, aansturen, motiveren en coördineren; zorgen voor een optimaal gebruik van de middelen van de entiteit door de kwaliteit van de dienstverlening op de betreffende werkterreinen te waarborgen (organisatie, personeelsbeheer, budgetbeheer, innovatie enz.);

de werkzaamheden van het directoraat plannen (vaststellen van doelen en strategieën); de nodige besluiten nemen om de gestelde doelen te verwezenlijken; de dienstverlening evalueren om de kwaliteit ervan te waarborgen;

de directeur-generaal, het secretariaat-generaal en de leden van het Europees Parlement op de betreffende werkterreinen van advies dienen;

samenwerken met de verschillende directoraten van het secretariaat-generaal, de instelling vertegenwoordigen en onderhandelen over contracten en overeenkomsten op de betreffende werkterreinen;

specifieke projecten die financiële verantwoordelijkheden kunnen inhouden, beheren en afronden;

de functie van gesubdelegeerd ordonnateur uitoefenen.

5.   Voorwaarden voor toelating

Deze selectieprocedure staat open voor sollicitanten die op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

a)   Algemene voorwaarden

Overeenkomstig artikel 28 van het Statuut moeten sollicitanten:

onderdaan zijn van één van de lidstaten van de Europese Unie;

alle staatsburgerlijke rechten genieten;

voldaan hebben aan de verplichtingen die voortvloeien uit de toepasselijke wettelijke voorschriften inzake de militaire dienstplicht;

in zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor het vervullen van de beoogde taken vereist zijn.

b)   Specifieke voorwaarden

i)   Vereiste getuigschriften, diploma’s en beroepservaring

een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten door een diploma, wanneer de normale duur van de universitaire opleiding vier jaar of meer bedraagt,

of

een opleidingsniveau dat overeenkomt met een voltooide universitaire opleiding, afgesloten met een diploma, en relevante beroepservaring van ten minste één jaar (5), wanneer de normale duur van de universitaire opleiding ten minste drie jaar bedraagt;

ten minste twaalf jaar beroepservaring die is opgedaan na het behalen van de hierboven genoemde kwalificaties, waarvan ten minste zes jaar in leidinggevende functies.

ii)   Vereiste kennis

uitstekende algemene ontwikkeling op het gebied van Europese aangelegenheden;

uitstekend inzicht in interne, nationale en internationale politieke vraagstukken;

uitstekende kennis van de Verdragen;

zeer goed inzicht in de diverse culturen die bij de Europese instellingen zijn vertegenwoordigd;

uitstekende kennis van de structuur van het secretariaat-generaal, de organisatie en de omgeving ervan, en van de verschillende deelnemers;

zeer goede kennis van het Reglement van het Europees Parlement, de wetgevingsprocedures en de interne regels en praktijken;

uitstekende kennis van het Statuut van de ambtenaren, de interpretatie daarvan en de ervan afgeleide regelgeving;

uitstekende kennis van het Financieel Reglement, de uitvoeringsvoorschriften ervan en de desbetreffende interne regels en overige afgeleide teksten van het Europees Parlement;

uitstekende bestuurlijke kennis (personeelsbeleid, beheer, begroting, financiën, informatica, juridische aspecten enz.);

uitstekende kennis van managementtechnieken.

iii)   Talenkennis

Grondige kennis van een van de officiële talen van de Europese Unie (6) en een zeer goede kennis van ten minste één van de andere officiële talen zijn vereist.

Het Raadgevend Comité houdt rekening met de kennis van andere officiële talen van de Europese Unie.

iv)   Vereiste vaardigheden

strategisch inzicht,

leiderscapaciteiten,

vermogen tot anticiperen,

reactievermogen,

nauwgezetheid,

communicatieve vaardigheden.

6.   Selectieprocedure

Om het tot aanstelling bevoegde gezag bij zijn keuze te helpen, stelt het Raadgevend Comité voor de benoeming van hogere ambtenaren een kandidatenlijst op met de namen van de personen die zij het Bureau aanbeveelt om uit te nodigen voor een gesprek. Het Bureau stelt vervolgens de definitieve lijst van deze personen vast, waarna het Comité de gesprekken voert en een eindverslag uitbrengt aan het Bureau, dat uiteindelijk beslist. Het Bureau kan in dit kader besluiten de kandidaten te horen.

7.   Indiening van sollicitaties

De sluitdatum voor indiening van sollicitaties is vastgesteld op

23 maart 2018, 12 uur (’s middags), Brusselse tijd

Kandidaten wordt verzocht uitsluitend per e-mail, in PDF-formaat, een motivatiebrief (ter attentie van de secretaris-generaal van het Europees Parlement, aankondiging van aanwerving nr. PE/215/S), vergezeld van een curriculum vitae in het Europass-formaat (7), met vermelding van het referentienummer van de aankondiging (PE/215/S) in het „subject”-veld, te richten aan:

EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu

waarbij de datum en het tijdstip waarop de e-mail is verzonden, als bewijs gelden.

Kandidaten moeten zich ervan vergewissen dat de ingescande documenten goed leesbaar zijn.

De aandacht van de kandidaten die worden uitgenodigd voor een onderhoud wordt erop gevestigd dat zij op de dag van het onderhoud bewijsstukken dienen over te leggen betreffende hun opleiding, beroepservaring en de functie die zij op dit moment uitoefenen, en wel uitsluitend in de vorm van kopieën of fotokopieën  (8) . Deze documenten worden niet aan de kandidaten teruggegeven.

De persoonsgegevens die de kandidaten in het kader van deze selectieprocedure verstrekken, worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 (9).


(1)  In deze aankondiging geldt elke verwijzing naar een persoon van het mannelijk geslacht eveneens als verwijzing naar personen van het vrouwelijk geslacht.

(2)  Zie Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de Raad (PB L 56 van 4.3.1968, blz. 1), gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 723/2004 (PB L 124 van 27.4.2004, blz. 1), en laatstelijk bij Verordening (EU, Euratom) nr. 1023/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen (PB L 287 van 29.10.2013, blz. 15).

(3)  De ambtenaar wordt bij aanstelling ingedeeld volgens het bepaalde in artikel 32 van het Statuut.

(4)  Zie de bijlage voor de belangrijkste taken.

(5)  Dit jaar ervaring wordt niet meegeteld bij de bepaling van de vereiste beroepservaring waarvan sprake is in de volgende alinea.

(6)  De officiële talen van de Europese Unie zijn: Bulgaars, Spaans, Tsjechisch, Deens, Duits, Ests, Grieks, Kroaats, Engels, Frans, Iers, Italiaans, Lets, Litouws, Hongaars, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Fins en Zweeds.

(7)  http://europass.cedefop.europa.eu/

(8)  Dit geldt niet voor kandidaten die op de uiterste datum voor de indiening van sollicitaties in dienst van het Europees Parlement zijn.

(9)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.


BIJLAGE

DIRECTORAAT-GENERAAL BEVEILIGING EN VEILIGHEID

DIRECTORAAT STRATEGIE ET RESOURCES

BELANGRIJKSTE TAKEN

(Entiteit per datum publicatie bestaande uit 195 personeelsleden: 60 ambtenaren, 0 tijdelijke functionarissen en 135 contractanten)

Zorgen voor de leiding, de coördinatie, de informatie-uitwisseling en de aansturing van de afdelingen van het directoraat

Instaan voor de functie gesubdelegeerd ordonnateur

Bijdragen aan de omschrijving van de doelstellingen en strategieën op het gebied van beveiliging, alsook aan de uitvoering daarvan door de betreffende diensten

Instaan voor en vaststellen van een specifiek personeelsbeleid dat aangepast is aan de behoeften van het DG, met de optimalisering van de personele middelen per activiteitensector, basis- en vervolgopleidingen voor het personeel, het beheer van de planning voor de veiligheidsbeambten en de accreditering

Doorlopend oplossingen aandragen die voldoen aan de beveiligingsvereisten door middel van diensten op het gebied van preventie en bewaking op afstand van gebouwen en technische installaties

Instaan voor het budgettaire en financiële beheer van contracten, programmering en aanbestedingen van het DG

Instaan voor de installatie, de werking en het onderhoud van de fysieke veiligheidssystemen van de instellingen op de drie locaties — de instelling voorzien van een concept en moderne technologie op het gebied van beveiliging en de werking daarvan waarborgen (iPACS — „Integrated Parliament Access Control”)

Uitvoering van de besluiten van het Bureau met betrekking tot de verhoging van het beschermingsniveau van alle gebouwen van het Parlement op de drie werklocaties, alsook de totstandbrenging van een veiligheidszone rond die gebouwen

Evalueren, aanpassen en harmoniseren van de veiligheidsmaatregelen die worden toegepast voor de verbindingsbureaus van het Europees Parlement in de lidstaten

Instaan voor het secretariaat van het stuurcomité voor veiligheidsbeheer en het beheer van het netwerk van veiligheidscorrespondenten

AFDELING DISPATCHING

Instaan voor de dienst, 24 uren per dag en 7 dagen per week, instaan voor de follow-up van en de feedback over alle aspecten van de algemene veiligheid en de brandveiligheid, met dezelfde samenhangende aanpak op de drie werklocaties van het Europees Parlement

Assistentie verlenen aan de leden, het personeel, de delegaties, de bezoekers, in samenwerking met de afdelingen beveiliging en preventie tijdens de kantooruren

Instaan voor de uitvoering van de taken algemene veiligheid en brandveiligheid buiten de kantooruren (nachten-weekenden-feestdagen) in Brussel en Straatsburg. Beheer van het dossier internalisering in Luxemburg en de follow-up van de werkzaamheden van de bewakingsfirma

Verzekeren van een uitstekende communicatie en proactieve interactie met de directoraten A en B van DG SAFE en de betreffende verschillende diensten van de instelling (Protocol, Medische Dienst, Infrastructuur enz.)

Onmiddellijk aanpassen van de ter beschikking staande middelen aan de behoeften van de instelling tijdens iedere crisissituatie die de goede werking van de diensten van het Europees Parlement verstoort, instaan voor een doeltreffende verbinding tussen de betrokken diensten alsook de communicatie met de nationale hulp- en veiligheidsdiensten

Verzamelen van inlichtingen, behandeling en classificatie daarvan. Aandragen van passende oplossingen, coördineren van het optreden en de follow-up daarvan verzekeren. Terugkoppelen naar de betreffende diensten

Helpen bij de oplossing van conflicten en/of conflictsituaties in de gebouwen van het Europees Parlement met behulp van de controlekamer

AFDELING PERSONEEL EN PLANNING

Instaan voor de jaarplanning van meer dan 700 collega’s van DG SAFE en ontwikkelen van synergieën met de operationele diensten en met name de cel „Need to Know”, met het oog op het voldoen aan alle beveiligingsbehoeften van de instelling in verband met de parlementaire werkzaamheden, alsook het waarborgen van de verzoening van werk en privéleven van het personeel. Ontwikkelen van de IT-planningsinstrumenten om te voldoen aan de eisen van de instelling wat betreft capaciteit, flexibiliteit en transparantie

Vaststellen en uitvoeren van het nieuwe personeelsbeleid van DG SAFE. Instaan voor het beheer van de personele middelen van het DG: carrières van ambtenaren en andere personeelsleden (vergelijkende onderzoeken, aanwerving, mobiliteit, externe activiteiten, ontslagen, pensioenen, onkostenvergoedingen enz.), arbeidsvoorwaarden, posten in het personeelsplan (herwaardering van posten, veranderingen i.v.m. Ringbook enz.), en de budgetten van het DG (dienstreizen, contractanten, uitzendkrachten, opleidingen)

Ontwikkelen van een professionaliseringprogramma van het beveiligingspersoneel en talentenbeheer gericht op de behoeften van DG SAFE; invoeren van een geïntegreerd beheerinstrument voor de ontwikkeling van vaardigheden. Definiëren van de opleidingsbehoeften van het DG om het aanleren van nieuwe vaardigheden en beveiligingstechnieken te waarborgen en aan de veiligheidseisen van het Europees Parlement te voldoen. Vaststellen van een opleidingsplan voor het DG en toezien op de correcte uitvoering daarvan om de opleidingsdoelstellingen te verwezenlijken

Invoeren van het welzijnsbeleid binnen DG SAFE, teneinde het personeel de beste arbeidsomstandigheden te bieden, met inachtneming van de geldende voorschriften. Voltooien van een totaaloverzicht van de kantoorbezetting van DG SAFE, instaan voor het vastgoedbeheer (GBI), uitrusting en de jaarlijkse levering van de dienst- en beschermingskleding van 700 personeelsleden en coördinatoren

AFDELING BEGROTING

Instaan voor het begrotingsbeheer, te weten de coördinatie, begeleiding, advisering van, en assistentieverlening aan de diensten, teneinde te zorgen voor de voorbereiding en uitvoering van de begroting van DG SAFE; instaan voor de budgettaire follow-up van de uitvoering van de contracten en/of de bestelbonnen (voorbereiding & follow-up van vastleggingen en betalingen & beheer van bestemmingsontvangsten); regulariseren van de betalingen van de uitgaven voor beveiliging van de Huizen van Europa; instaan voor de contracten en de correspondentie met de contractanten; verstrekking van invorderingsopdrachten en btw-vrijstellingen

Instaan voor het beheer van de aanbestedingen en de contracten, te weten de coördinatie, begeleiding, advisering en assistentieverlening aan alle operationele diensten van DG SAFE, teneinde de juiste jaarlijkse programmering van de aanbestedingen van het DG, alsook de follow-up daarvan te verzorgen; opstellen van aanbestedingsdocumenten, inleiden van de procedures (ook via eTendering), instaan voor het beheer en follow-up van de aanbestedingen tot de gunning van opdrachten; instaan voor de follow-up en uitvoering van contracten en voorbereiden van de wijzigingen

Instaan voor de controle ex ante van de aanbestedingsprocedures en alle begrotingshandelingen, het naar behoren bijhouden van de financiële inventaris (ELS) en de bewaring van alle begrotingshandelingen en bijbehorende bewijsstukken en de aanbestedingsdocumenten

Opstellen van de periodieke en jaarlijkse activiteitenverslagen, van de antwoorden op begrotingsresoluties en vragenlijsten van het Parlement (Commissies BUDG en CONT), en op vragen van de controle-instanties (interne controleur, Rekenkamer enz.); instaan voor de follow-up van de „de minimumnormen voor interne controle”, met inbegrip van de gevoelige functies en het Risk Register

Instaan voor de budgettaire follow-up en uitvoering van de eventuele kosten die voortvloeien uit het memorandum van overeenstemming (MoU) in alle contracten van het Europees Parlement, vertegenwoordigen van DG SAFE in de werkgroepen FMP, InterDG Steering group Finance en EMAS (waaronder GT GPP en Waste Committee), GIDOC, GEDA Steering Committee, FMS

AFDELING TECHNOLOGIE EN INFOMATIEBEVEILIGING

Instaan voor de installatie, de werking en het onderhoud van de fysieke beveiligingssystemen van de instellingen op de drie locaties (Brussel, Straatsburg, Luxemburg)

Waarborgen van de ICT-activiteiten, de computers en de ontwikkeling van informatiesystemen

Instaan voor de uitvoering en de planning van aanbestedingen en de uitvoering van de begroting met betrekking tot de technologische systemen en de fysieke beveiliging

Instaan voor de follow-up van de installaties en fysieke beveiligingssystemen in de verbindingsbureaus van het EP, in samenwerking met de andere betrokken diensten

Instaan voor het opstellen, het beheer van, en de controle op de uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid