12.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 9/41


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak M.8207 — Emerson Electric/Pentair valves and controls business)

(Voor de EER relevante tekst)

(2017/C 9/11)

1.

Op 3 januari 2017 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Emerson Electric Company („Emerson”, Verenigde Staten) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de concentratieverordening de uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de divisie kleppen en controlesystemen van Pentair plc („Pentair”, Verenigd Koninkrijk) door de verwerving van aandelen.

2.

De activiteiten van de betrokken ondernemingen zijn:

—   Emerson: ontwikkeling en levering van technologische en engineeringproducten op het gebied van procesbeheer, industriële automatisering, elektriciteitsnetwerk, klimaattechnologieën en commerciële en residentiële oplossingen. Emerson is een producent van kleppen, controlesystemen, instrumenten en automatiseringsproducten in een brede waaier aan industriële sectoren. Emerson is wereldwijd actief;

—   Pentair: ontwerp, vervaardiging, distributie, verhandeling en onderhoud van kleppen, aandrijvingen, instrumentatie en automatisering in industriële en energieprojecten over de hele wereld.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer M.8207 — Emerson Electric/Pentair valves and controls business, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 („de concentratieverordening”).