17.6.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 200/2


Oproep tot het indienen van voorstellen IX-2016/01 — „Subsidies aan politieke partijen op Europees niveau”

(2015/C 200/02)

Volgens artikel 10, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie dragen de politieke partijen op Europees niveau bij tot de vorming van een Europees politiek bewustzijn en tot de uiting van de wil van de burgers van de Unie. Daarnaast wordt in artikel 224 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bepaald dat het Europees Parlement en de Raad bij verordeningen volgens de gewone wetgevende procedure het statuut van de Europese politieke partijen, bedoeld in artikel 10, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en in het bijzonder de regels inzake hun financiering vaststellen.

In die context doet het Parlement een oproep tot het indienen van voorstellen met het oog op de toekenning van subsidies aan de politieke partijen op Europees niveau.

1.   Basisbesluit

Verordening (EG) nr. 2004/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende het statuut en de financiering van politieke partijen op Europees niveau (hierna „Verordening (EG) nr. 2004/2003”) (1).

Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 29 maart 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2004/2003 (hierna „Besluit van het Bureau van 29 maart 2004”) (2).

Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012 van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (hierna „Financieel Reglement”) (3).

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29 oktober 2012 houdende uitvoeringsvoorschriften voor Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (hierna „uitvoeringsbepalingen”) (4).

2.   Doelstelling

In artikel 2 van het Besluit van het Bureau van 29 maart 2004 wordt het volgende bepaald: „Het Europees Parlement publiceert elk jaar vóór het verstrijken van het eerste halfjaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, een oproep tot het indienen van voorstellen met het oog op de verlening van subsidie aan politieke partijen en stichtingen.”.

De onderhavige oproep tot het indienen van voorstellen heeft betrekking op de verzoeken om financiering voor het begrotingsjaar 2016 en dekt activiteiten tijdens de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2016. De subsidie is bestemd voor de financiering van het jaarlijkse werkprogramma van de begunstigde.

3.   Ontvankelijkheid

Alleen schriftelijke aanvragen die overeenkomstig het in bijlage 1 bij het besluit van het Bureau van 29 maart 2004 opgenomen aanvraagformulier zijn opgesteld en die vóór de vastgestelde termijn aan de voorzitter van het Europees Parlement zijn toegestuurd, komen voor financiering in aanmerking.

4.   Criteria en bewijsstukken

4.1.   Geschiktheidscriteria

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een politieke partij op Europees niveau voldoen aan de voorwaarden van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2004/2003, namelijk:

a)

zij bezit rechtspersoonlijkheid in de lidstaat waar haar zetel gevestigd is;

b)

zij is in ten minste een vierde van de lidstaten vertegenwoordigd door leden van het Europees Parlement, of leden van nationale dan wel regionale parlementen, of leden van regionale assemblees, of zij heeft in ten minste een vierde van de lidstaten bij de laatste verkiezingen voor het Europees Parlement ten minste drie procent van de in ieder van die lidstaten uitgebrachte stemmen behaald;

c)

zij moet, in het bijzonder in haar programma en activiteiten, de beginselen eerbiedigen waarop de Europese Unie is gegrondvest, met name de beginselen van vrijheid, democratie, eerbied voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, en de rechtsstaat;

d)

zij heeft deelgenomen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement of heeft haar voornemen hiertoe te kennen gegeven.

Voor de toepassing van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 2004/2003 kan een lid van het Europees Parlement slechts lid zijn van één politieke partij op Europees niveau (artikel 10, lid 1, laatste alinea, van Verordening (EG) nr. 2004/2003).

Gezien het bovenstaande worden de politieke partijen in kennis gesteld van het feit dat het Europees Parlement de bepalingen in artikel 3, lid 1, onder b), zodanig toepast dat een lid van het Europees Parlement enkel lid kan zijn van de politieke partij op Europees niveau waarvan zijn nationale politieke partij lid is.

4.2.   Uitsluitingscriteria

Aanvragers moeten tevens verklaren dat zij zich niet in een van de situaties bevinden die worden genoemd in artikel 106, lid 1, en artikel 107 van het Financieel Reglement.

4.3.   Selectiecriteria

Aanvragers moeten bewijzen dat zij over de nodige wettelijke bevoegdheden en financiële middelen beschikken om het in het aanvraagformulier beschreven werkprogramma ten uitvoer te leggen en beheerstechnisch en organisatorisch in staat zijn dit programma tot een goed einde te brengen.

4.4.   Toekenningscriteria

Overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 2004/2003 worden de beschikbare kredieten voor het begrotingsjaar 2016 als volgt verdeeld over de politieke partijen op Europees niveau waarvan het verzoek in het licht van de subsidiabiliteits-, uitsluitings- en selectiecriteria werd ingewilligd:

a)

15 % wordt gelijkelijk verdeeld;

b)

85 % wordt verdeeld over de partijen waarvan vertegenwoordigers zetelen in het Europees Parlement, in verhouding tot het aantal gekozen leden.

4.5.   Bewijsstukken

Met het oog op de toetsing van hun aanvraag aan de bovengenoemde criteria moeten aanvragers de volgende bewijsstukken verstrekken:

a)

het origineel van de aanvraagbrief met vermelding van het aangevraagde subsidiebedrag;

b)

het in bijlage 1 bij het besluit van het Bureau van 29 maart 2004 opgenomen aanvraagformulier, naar behoren ingevuld en ondertekend (met inbegrip van de schriftelijke plechtige verklaring);

c)

de statuten van de politieke partij (5);

d)

een officieel registratiebewijs (6);

e)

een recent bestaansbewijs van de politieke partij;

f)

de lijst van bestuurders/leden van de raad van bestuur (namen en voornamen, titels of functies binnen de aanvragende partij) (7);

g)

documenten waaruit blijkt dat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden van artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 2004/2003;

h)

documenten waaruit blijkt dat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden van artikel 3, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 2004/2003 (8)  (9);

i)

het programma van de politieke partij (10);

j)

een algemeen financieel overzicht van 2014, gecertificeerd door de externe controle-instantie (11)  (12);

k)

beschrijving van het jaarlijkse werkprogramma;

l)

een voorlopige operationele begroting voor de periode van 1 januari 2016 tot 31 december 2016, met daarin vermeld de uitgaven die in aanmerking komen voor financiering ten laste van de EU-begroting.

5.   Financiering uit de EU-begroting

De kredieten voor het begrotingsjaar 2016 uit hoofde van artikel 402 van de begroting van het Parlement „Steun aan de Europese politieke partijen” worden geraamd op 31 400 000 EUR. Deze kredieten moeten door de begrotingsautoriteit worden goedgekeurd.

De door het Europees Parlement toegekende financiële steun mag niet meer bedragen dan 85 % van de subsidiabele operationele kosten van een politieke partij op Europees niveau. De bewijslast berust bij de desbetreffende politieke partij.

De financiering heeft de vorm van een subsidie voor huishoudelijke uitgaven als bedoeld in het Financieel Reglement en in de uitvoeringsbepalingen. De betalingsvoorwaarden en de verplichtingen in verband met het gebruik van de subsidie worden vastgesteld in het besluit tot toekenning van de subsidie, waarvan een model in bijlage 2a bij het besluit van het Bureau van 29 maart 2004 is opgenomen.

6.   Procedure en termijn voor de indiening van voorstellen

6.1.   Termijn en voorwaarden voor de indiening van aanvragen

De uiterste datum voor de indiening van aanvragen is vastgesteld op 30 september 2015. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet in aanmerking genomen.

De aanvragen moeten:

a)

zijn opgesteld op het formulier voor subsidieaanvraag (bijlage 1 bij het Besluit van het Bureau van 29 maart 2004);

b)

zijn ondertekend door de aanvrager of diens naar behoren gevolmachtigde vertegenwoordiger;

c)

worden verzonden in een dubbele enveloppe. Beide enveloppen moeten gesloten zijn. Op de binnenste enveloppe moet, naast de vermelding van de in de oproep tot het indienen van voorstellen genoemde ontvangende dienst, de volgende tekst worden aangebracht:

„CALL FOR PROPOSALS — 2016 GRANTS TO POLITICAL PARTIES AT EUROPEAN LEVEL

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL SERVICE OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON”

Indien zelfklevende enveloppen worden gebruikt, worden deze gesloten met plakband waaroverheen de afzender zijn handtekening zet. Als handtekening van de afzender geldt niet alleen zijn handgeschreven handtekening, maar ook het stempel van zijn organisatie.

Op de buitenste enveloppe wordt het adres van de afzender vermeld. Deze enveloppe wordt geadresseerd aan:

PARLEMENT EUROPÉEN

Service Courrier

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBURG

Op de binnenste enveloppe wordt het volgende adres vermeld:

Président du Parlement européen

Aux bons soins de Monsieur Didier Kléthi, Directeur général des finances

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBURG

d)

uiterlijk worden verzonden op de in de oproep tot het indienen van voorstellen vermelde uiterste datum, hetzij per aangetekende post, waarbij de datum van het poststempel als bewijs geldt, hetzij per koeriersdienst, tegen een gedagtekend ontvangstbewijs.

6.2.   Indicatieve procedure en termijnen

Ten aanzien van de toekenning van subsidies aan de politieke partijen op Europees niveau door het Europees Parlement zijn de volgende procedures en termijnen van toepassing:

a)

indiening van de aanvraag bij het Europees Parlement (uiterlijk op 30 september 2015);

b)

behandeling en selectie door de diensten van het Europees Parlement. Alleen ontvankelijke aanvragen worden getoetst aan de hand van de in de oproep tot het indienen van voorstellen vastgestelde subsidiabiliteits-, uitsluitings- en selectiecriteria;

c)

vaststelling van het besluit tot toekenning van de subsidie door het Bureau van het Europees Parlement (in principe vóór 1 januari 2016 zoals bepaald in artikel 4 van het Besluit van het Bureau van 29 maart 2004);

d)

Kennisgeving van de subsidiebesluiten;

e)

uitbetaling van een voorfinanciering van 80 % (binnen 15 dagen na het besluit tot toekenning van de subsidie).

6.3.   Aanvullende gegevens

De volgende teksten zijn beschikbaar op de internetpagina van het Europees Parlement:

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

Verordening (EG) nr. 2004/2003;

b)

Besluit van het Bureau van 29 maart 2004;

c)

formulier voor subsidieaanvraag (bijlage 1 bij het Besluit van het Bureau van 29 maart 2004).

Alle vragen in verband met de onderhavige oproep tot het indienen van voorstellen moeten, met een verwijzing naar de referentie van de publicatie, per elektronische post worden toegezonden aan het volgende adres: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Verwerking van persoonsgegevens

In overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad (13) worden de persoonsgegevens die in het aanvraagformulier of de bijlagen vermeld staan, verwerkt volgens de beginselen van eerlijkheid, rechtmatigheid en evenredigheid met het oog op het expliciete en legitieme doel van de procedure. Voor de verwerking van de aanvraag en ten behoeve van de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie, kunnen de persoonsgegevens worden verwerkt door de bevoegde diensten en organen van het Europees Parlement en worden doorgegeven aan interne auditdiensten, de Europese Rekenkamer, de gespecialiseerde instantie voor financiële onregelmatigheden of aan het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF).

De namen van de leden en vertegenwoordigers van een Europese politieke partij die in de financieringsaanvraag worden aangehaald om te voldoen aan het vertegenwoordigingscriterium van artikel 3, lid 1, onder b) van Verordening (EG) nr. 2004/2003, kunnen door het Europees Parlement worden gepubliceerd of openbaar worden gemaakt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement (14). De politieke partijen worden verzocht om bij hun aanvraag een door de betrokken leden of vertegenwoordigers van de partij ondertekende verklaring te voegen waarin zij verklaren op de hoogte te zijn gesteld van en akkoord te gaan met de openbaarmaking van hun naam.

Alle betrokken personen mogen zich tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu) wenden om beroep in te stellen.


(1)  PB L 297 van 15.11.2003, blz. 1.

(2)  PB C 155 van 12.6.2004, blz. 1.

(3)  PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1.

(4)  PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1.

(5)  Of een verklaring op erewoord dat er geen wijzigingen zijn aangebracht op de reeds toegestuurde documenten.

(6)  Of een verklaring op erewoord dat er geen wijzigingen zijn aangebracht op de reeds toegestuurde documenten.

(7)  Of een verklaring op erewoord dat er geen wijzigingen zijn aangebracht op de reeds toegestuurde documenten.

(8)  Of een verklaring op erewoord dat er geen wijzigingen zijn aangebracht op de reeds toegestuurde documenten.

(9)  Met inbegrip van de in artikel 3, lid 1, onder b), eerste alinea en artikel 10, lid 1, onder b) bedoelde lijsten van verkozen leden.

(10)  Of een verklaring op erewoord dat er geen wijzigingen zijn aangebracht op de reeds toegestuurde documenten.

(11)  Of een verklaring op erewoord dat er geen wijzigingen zijn aangebracht op de reeds toegestuurde documenten.

(12)  Behalve indien de politieke partij op Europees niveau tijdens het lopende jaar is opgericht.

(13)  PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

(14)  Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43).