3.4.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CA 98/1


AANKONDIGING VAN EEN ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK

EPSO/AST/131/14 — ASSISTENTEN (AST 3)

NUCLEAIRE INSPECTIE

2014/C 098 A/01

 

Het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) organiseert een algemeen vergelijkend onderzoek aan de hand van tests en kwalificaties voor de vorming van een reserve voor de aanwerving van assistenten (1).

De bedoeling van het vergelijkend onderzoek is een reservelijst op te stellen om te kunnen voorzien in vacatures bij het directoraat-generaal Energie (DG ENER) in Luxemburg en de diensten van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) die werken op het gebied van nucleaire veiligheidscontrole, meer bepaald bij het Transuraneninstuut (ITU) in Karlsruhe (Duitsland), het Instituut voor Energie (IE) in Petten (Nederland) en de directie „Beheer van de site” (ISD) in Ispra (Italië).

Lees voordat u uw sollicitatie indient aandachtig de algemene bepalingen betreffende algemene vergelijkende onderzoeken die in Publicatieblad van de Europese Unie C 60 A van 1 maart 2014 en op de website van EPSO bekendgemaakt zijn.

Dit document vormt een integrerend onderdeel van de aankondiging van het algemeen vergelijkend onderzoek en geeft informatie over het verloop van de inschrijving en de procedure.

INHOUD

I.

ALGEMENE INFORMATIE

II.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

III.

TOELATINGSVOORWAARDEN

IV.

TOEGANGSTOETSEN

V.

TOELATING TOT HET VERGELIJKEND ONDERZOEK EN SELECTIE OP BASIS VAN KWALIFICATIES

VI.

ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK

VII.

RESERVELIJST

VIII.

INSTRUCTIES VOOR HET INDIENEN VAN EEN SOLLICITATIE

I.   ALGEMENE INFORMATIE

Aantal geslaagde kandidaten dat op de reservelijst kan worden geplaatst: 32

II.   FUNCTIEOMSCHRIJVING

De opdracht van het DG Energie op het gebied van nucleaire veiligheidscontrole is ervoor te zorgen dat de rechten en verplichtingen in verband met de bestemming van kernmateriaal, die zijn vastgelegd in hoofdstuk 7 (Veiligheidscontrole) van het Euratomverdrag, worden nageleefd.

Het JRC heeft tot taak klantgerichte wetenschappelijke en technische ondersteuning te verlenen voor het uitstippelen, ontwikkelen, uitvoeren en volgen van beleidsmaatregelen van de Europese Unie. Het JRC is een dienst van de Europese Commissie en is een wetenschappelijk en technologisch referentiecentrum voor de Unie.

Onze nucleaire inspecteurs moeten nagaan of de verklaringen en verslagen van exploitanten van nucleaire installaties correct zijn, kernmateriaal fysiek controleren en ontwerpverslagen met conclusies opstellen. Onder toezicht van het management zorgen zij ook voor de communicatie met exploitanten, nationale belanghebbenden en internationale organisaties. Voorts moeten zij assistentie verlenen bij de ontwikkeling, de installatie en het onderhoud van veiligheidsuitrusting.

Nucleaire inspecteurs hebben voornamelijk de volgende taken:

inspecteren van nucleaire installaties die alle fasen van de splijtstofcyclus bestrijken (d.w.z. winning van splijtstof, conversie, verrijking, brandstoffabricatie, werking van nucleaire reactoren, opwerking van bestraalde nucleaire brandstof, afvalbehandeling en eindopslag). Daarbij worden de technische kenmerken van deze installaties en de bewijsstukken van de door de exploitant ingediende boekhoudverklaringen gecontroleerd en wordt nagegaan of die documenten met de werkelijkheid overeenstemmen. Bij verificatie gaat het om kwantitatieve en kwalitatieve metingen en het nemen van stalen, alsook om de evaluatie van meetgegevens, videobewaking en zegelgegevens;

verifiëren van de conformiteit en de consistentie van de boekhoudverklaringen in verband met kernmateriaal die van exploitanten van nucleaire installaties zijn ontvangen. Het gaat om het invoeren van gegevens in een automatisch boekhoudsysteem, de analyse van anomalieën die door het systeem worden aangegeven en de follow-up daarvan met de betrokken exploitanten van nucleaire installaties;

meewerken aan het opstellen van specifieke veiligheidscontroleregelingen voor een nucleaire installatie, vertegenwoordigen van de Commissie tijdens bijeenkomsten met exploitanten, nationale autoriteiten en internationale organisaties, zoals de Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA), en opstellen van uitgebreide verslagen;

analyseren van stalen van kernmateriaal en veegmaterialen, hetzij in laboratoria ter plaatse of in de laboratoria van de Europese Commissie. Dit omvat ijk- en kwalificatietests van de analyseapparatuur en behandeling van radioactieve stalen in een gecontroleerde omgeving;

ontwikkelen, voorbereiden en ijken van uitrusting en instrumenten die tijdens inspecties ter plaatse worden gebruikt en installeren en instandhouden van de meet- en controleapparatuur, met inbegrip van videobewakingssystemen en elektronische verzegelingssystemen in nucleaire installaties.

Een of meerdere van bovenvermelde taken kunnen aan verschillende teams worden toegewezen. Hoewel een kandidaat specialist kan zijn in een bepaalde groep taken, kan het een pre zijn om te beschikken over multidisciplinaire vaardigheden die bovengenoemde gebieden bestrijken. Nucleaire inspecteurs worden aangemoedigd om in de loop der jaren van team te wisselen.

Deze activiteiten vallen onder de bepalingen van het Euratomverdrag en de secundaire wetgeving die op grond daarvan is aangenomen, alsook onder internationale overeenkomsten waarbij de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie partij is. Voor deze activiteiten moeten frequent dienstreizen worden gemaakt en is toegang tot de gecontroleerde delen van nucleaire installaties vereist. Omdat nucleaire installaties vaak op afgelegen plaatsen zijn gevestigd, moeten de inspecteurs een rijbewijs hebben.

Nucleaire inspecteurs worden onderworpen aan een veiligheidsonderzoek.

III.   TOELATINGSVOORWAARDEN

Op de uiterste datum voor de elektronische inschrijving moet u voldoen aan de volgende algemene en specifieke voorwaarden:

1.

Algemene voorwaarden

a)

Onderdaan zijn van een van de lidstaten van de Europese Unie.

b)

Uw rechten als staatsburger bezitten.

c)

Voldaan hebben aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wettelijke voorschriften inzake de militaire dienstplicht.

d)

In zedelijk opzicht de waarborgen bieden die voor de uitoefening van de beoogde functie vereist zijn.

2.

Specifieke voorwaarden

2.1.

Kwalificaties en diploma's

U moet een diploma van hoger onderwijs hebben behaald op een technisch gebied of een gebied dat verband houdt met natuurwetenschappen of toegepaste wetenschappen, bv. kernfysica, kernchemie, stralingsbescherming, radiobiologie, natuurkunde, scheikunde of ingenieurswetenschappen.

OF

U moet een diploma van middelbaar onderwijs (algemeen of technisch) hebben behaald dat toegang geeft tot hoger onderwijs, gevolgd door ten minste drie jaar relevante werkervaring.

NB: Deze werkervaring van ten minste drie jaar maakt integrerend deel uit van de kwalificaties en telt niet mee voor het aantal jaren werkervaring zoals vereist hieronder.

2.2.

Werkervaring

U moet ten minste drie jaar werkervaring hebben opgedaan, waarvan twee jaar in verband met kernfysica, kernchemie, stralingsbescherming, radiobiologie, natuurkunde, scheikunde, ingenieurswetenschappen of een andere relevante discipline op technisch gebied of op het gebied van toegepaste wetenschappen, in de nucleaire industrie, een nucleair onderzoekscentrum, een nationale of internationale overheidsinstantie of op een ander passend domein.

Verdere opleiding op het gebied van de vereiste specialisatie die u hebt gevolgd na het behalen van het vereiste diploma, kan worden meegerekend voor maximaal één jaar.

Deze werkervaring moet u hebben opgedaan na het behalen van het hierboven vermelde diploma dat toegang geeft tot het vergelijkend onderzoek.

2.3.

Talenkennis  (2)

Taal 1

Hoofdtaal

Grondige kennis van een van de officiële talen van de Europese Unie

Taal 2

Tweede taal (andere taal dan taal 1)

Behoorlijke kennis van het Duits, het Engels of het Frans

Overeenkomstig de uitspraak van het Hof van Justitie (Grote Kamer) in zaak C 566/10 P, Italiaanse Republiek/Commissie zijn de Europese instellingen verplicht redenen op te geven voor de beperking van het aantal officiële EU-talen dat als tweede taal kan worden gekozen voor dit vergelijkend onderzoek.

De selectie van talen die voor dit vergelijkend onderzoek als tweede taal kunnen worden gekozen, hangt samen met het belang van de dienst: het is noodzakelijk dat nieuwe collega's onmiddellijk operationeel zijn en in hun dagelijks werk doeltreffend kunnen communiceren, anders zou het functioneren van de instellingen ernstig worden belemmerd.

Gezien de geschiedenis binnen de EU-instellingen wat betreft de talen die worden gebruikt voor de interne communicatie en ook gezien de behoeften op het gebied van externe communicatie en de behandeling van dossiers, zijn het Engels, het Frans en het Duits nog steeds de meest gebruikte talen. Daarnaast zijn het Engels, het Frans en het Duits de talen die het vaakst als tweede taal worden geleerd en gebruikt in de EU. Dit bevestigt de huidige praktijk in het onderwijs en de gangbare normen op de arbeidsmarkt en verwacht mag worden dat kandidaten voor functies bij de Europese Unie ten minste een van deze talen beheersen. Rekening houdend met het belang van de dienst en met de behoeften en capaciteiten van de kandidaten, ook gezien het specifieke vakgebied van deze vergelijkende onderzoeken, is het gewettigd om tests te organiseren in deze drie talen, om ervoor te zorgen dat de kandidaten, ongeacht hun hoofdtaal, in ieder geval in een van deze drie officiële talen kunnen werken. Door de specifieke vaardigheden op deze manier te toetsen, kunnen de instellingen nagaan of kandidaten in staat zijn onmiddellijk te functioneren in een omgeving die nauw aansluit bij de dagelijkse werksituatie in de EU-instellingen.

Om dezelfde redenen worden ook de talen voor de communicatie tussen de kandidaten en de instellingen beperkt en dus ook de talen waarin de sollicitatiedossiers kunnen worden opgesteld. Dit biedt ook een betere garantie voor uniformiteit bij het vergelijken en controleren van de sollicitatiedossiers.

Om ervoor te zorgen dat alle kandidaten gelijk worden behandeld, moet iedereen, ook degenen wier eerste taal een van deze drie talen is, de test afleggen in zijn tweede taal, waarbij uit deze drie talen kan worden gekozen.

Dit doet geen afbreuk aan de verplichting om het vermogen te ontwikkelen om in een derde taal te werken, zoals beschreven in artikel 45, lid 2, van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

IV.   TOEGANGSTOETSEN

De toegangstoetsen worden afgenomen per computer en worden georganiseerd door EPSO. De jury bepaalt de moeilijkheidsgraad van de toetsen en keurt de inhoud goed op basis van de voorstellen van EPSO.

Toegangstoetsen worden alleen georganiseerd wanneer het aantal ingeschreven kandidaten een bepaald quotum overschrijdt. Dit quotum zal na afsluiting van de inschrijvingen worden vastgesteld door de directeur van EPSO in zijn functie van tot aanstelling bevoegde gezag. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via uw EPSO-account.

Indien er toegangstoetsen georganiseerd worden, vinden deze tijdens het assessment plaats (zie punt VI.2).

1.

Uitnodiging

U wordt voor de toegangstoetsen uitgenodigd als u uw inschrijving tijdig hebt gevalideerd (zie punt VIII).

Opgelet:

1.

door uw inschrijving te valideren, verklaart u te voldoen aan de algemene en specifieke voorwaarden van punt III;

2.

om aan de toegangstoetsen deel te nemen, moet u verplicht een datum reserveren binnen de termijn die u via uw EPSO-account wordt meegedeeld.

2.

Aard van de toetsen en scores

Reeks toetsen met meerkeuzevragen ter beoordeling van uw redeneervermogen:

Toets a)

verbaal redeneervermogen

score: 0-20 punten

vereist minimum: 10 punten

Toets b)

numeriek redeneervermogen

score: 0-10 punten

Toets c)

abstract redeneervermogen

score: 0-10 punten

 

Vereist minimum voor de toetsen b) en c) tezamen: 10 punten

3.

Taal van de toetsen

Taal 1

V.   TOELATING TOT HET VERGELIJKEND ONDERZOEK EN SELECTIE OP BASIS VAN KWALIFICATIES

1.   Procedure

In eerste instantie wordt op basis van de door u in het elektronische sollicitatieformulier verstrekte gegevens onderzocht of u aan de algemene en specifieke voorwaarden voldoet. Ook de selectie op basis van kwalificaties geschiedt aan de hand van deze gegevens.

a)

Uw antwoorden op de vragen over de algemene en specifieke voorwaarden worden bekeken om te bepalen of u behoort tot de kandidaten die voldoen aan alle voorwaarden om te worden toegelaten tot het vergelijkend onderzoek.

Wanneer toegangstoetsen worden georganiseerd, wordt in afnemende volgorde van het aantal behaalde punten onderzocht of de betrokken kandidaat voldoet aan de algemene en specifieke voorwaarden, tot het door het tot aanstelling bevoegde gezag vast te stellen quotum van kandidaten  (3) is gevonden die:

de hoogste scores en de vereiste minimumscores hebben behaald, en

voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.

Wanneer de laatste plaats door verschillende kandidaten met dezelfde score wordt gedeeld, worden al deze kandidaten in aanmerking genomen bij de selectie op basis van kwalificaties. De sollicitatieformulieren van de kandidaten die buiten dit quotum vallen, worden niet bekeken.

b)

Vervolgens bepaalt de jury voor de kandidaten die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het vergelijkend onderzoek, wie over de meest relevante kwalificaties beschikt (met name diploma's en werkervaring) ten opzichte van de functieomschrijving en de selectiecriteria die in deze aankondiging zijn beschreven. Deze selectie wordt uitsluitend op basis van uw verklaringen in het onderdeel „talent screener/évaluateur de talent/Talentfilter” van het elektronische sollicitatieformulier uitgevoerd. De score wordt als volgt berekend:

elk selectiecriterium krijgt een gewicht van 1 tot 3, naargelang van het belang dat de jury aan dat criterium hecht;

de jury onderzoekt de antwoorden van de kandidaten en kent voor elk antwoord 0 tot 4 punten toe, naargelang van de kwalificaties van de kandidaat. Dit aantal wordt vervolgens vermenigvuldigd met het gewicht van de desbetreffende vraag.

Vervolgens stelt de jury een ranglijst van de kandidaten op. Er worden, per vergelijkend onderzoek, maximaal driemaal zoveel kandidaten tot het assessment toegelaten als er op de reservelijst kunnen worden geplaatst (4). Het precieze aantal zal op de website van EPSO worden bekendgemaakt (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.   Controle van de verklaringen van de kandidaten

Na afloop van het assessment worden de verklaringen van de kandidaten in hun elektronische sollicitatieformulier op basis van de door hen verstrekte bewijsstukken gecontroleerd door EPSO wat betreft de algemene voorwaarden en door de jury wat betreft de specifieke voorwaarden. Voor de evaluatie van de kwalificaties wordt met de bewijsstukken alleen rekening gehouden om de antwoorden die reeds zijn gegeven in het onderdeel „talent screener/évaluateur de talent/Talentfilter” van het elektronische sollicitatieformulier te controleren. Als hierbij blijkt dat deze verklaringen niet kunnen worden gestaafd met passende bewijsstukken, wordt de sollicitatie nietig verklaard (5).

Deze controle wordt uitgevoerd voor de kandidaten die de vereiste minimumscores en de hoogste totaalscores hebben behaald voor de onderdelen d), e) f) en g) van het assessment samen, te beginnen met de kandidaat met de hoogste score (zie punt VI.2). In voorkomend geval moeten deze kandidaten ook de vereiste minimumscores hebben behaald voor de toetsen a), b) en c) met betrekking tot het redeneervermogen. Deze controle wordt uitgevoerd in aflopende volgorde van de scores totdat het aantal op de reservelijst op te nemen kandidaten, die daadwerkelijk voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden, is bereikt. De bewijsstukken van de kandidaten die buiten dit quotum vallen, worden niet onderzocht.

3.   Selectiecriteria

Bij de selectie op basis van kwalificaties houdt de jury rekening met de volgende criteria:

1.

Werkervaring op het gebied van de ontwikkeling van experimentele technieken in kernfysica, kernchemie, stralingsbescherming, radiobiologie, natuurkunde, scheikunde, ingenieurswetenschappen of een andere relevante discipline op technisch gebied of op het gebied van toegepaste wetenschappen, met inbegrip van het verrichten, het analyseren en het evalueren van experimenten.

2.

Werkervaring op het gebied van de toepassing van experimentele technieken in kernfysica, kernchemie, stralingsbescherming, radiobiologie, natuurkunde, scheikunde, ingenieurswetenschappen of een andere relevante discipline op technisch gebied of op het gebied van toegepaste wetenschappen, met inbegrip van het verrichten, het analyseren en het evalueren van experimenten.

3.

Werkervaring op het gebied van de ontwikkeling van meettechnieken in kernfysica, kernchemie, stralingsbescherming, radiobiologie, natuurkunde, scheikunde, ingenieurswetenschappen of een andere relevante discipline op technisch gebied of op het gebied van toegepaste wetenschappen.

4.

Werkervaring op het gebied van de toepassing van meettechnieken in kernfysica, kernchemie, stralingsbescherming, radiobiologie, natuurkunde, scheikunde, ingenieurswetenschappen of een andere relevante discipline op technisch gebied of op het gebied van toegepaste wetenschappen.

5.

Werkervaring op het gebied van informatica in verband met de ontwikkeling of de toepassing van experimentele of meettechnieken in kernfysica, kernchemie, stralingsbescherming, radiobiologie, natuurkunde, scheikunde, ingenieurswetenschappen of een andere relevante discipline op technisch gebied of op het gebied van toegepaste wetenschappen.

6.

Werkervaring op het gebied van informatica in verband met databasebeheer en boekhoudkundige toepassingen.

7.

Werkervaring op het gebied van regelgevingsaspecten op nucleair vlak.

8.

Werkervaring op het gebied van de boekhouding van kernmateriaal.

9.

Internationale ervaring op minstens een van de bovenvermelde gebieden (1 tot en met 8), met inbegrip van ervaring die is opgedaan in samenwerking met relevante internationale organisaties.

10.

Ervaring in onderhandelingen met derde partijen, bv. autoriteiten van lidstaten, vertegenwoordigers van exploitanten van faciliteiten of bedrijven.

VI.   ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK

1.

Uitnodiging

U wordt uitgenodigd voor de tests als u behoort tot de kandidaten (6) die

op basis van hun verklaringen in het elektronische sollicitatieformulier voldoen aan de algemene en specifieke toelatingsvoorwaarden van punt III,

en

de hoogste scores hebben behaald bij de beoordeling van hun kwalificaties.

Het assessment vindt in beginsel in Brussel (7) plaats en duurt één of twee dagen.

2.

Assessment

Tijdens het assessment worden drie vaardigheden getoetst. De inhoud van de tests wordt gevalideerd door de jury.

uw redeneervermogen wordt beoordeeld aan de hand van de volgende tests, tenzij dit reeds is beoordeeld in toegangstoetsen die vooraf zijn georganiseerd:

a)

verbaal redeneervermogen

b)

numeriek redeneervermogen

c)

abstract redeneervermogen

uw specifieke vaardigheden worden beoordeeld aan de hand van:

d)

een gestructureerd interview over de vaardigheden op het vakgebied, op basis van de antwoorden die zijn gegeven in het onderdeel „talent screener/évaluateur de talent/Talentfilter” van het elektronische sollicitatieformulier

uw algemene vaardigheden  (8) worden beoordeeld aan de hand van de volgende onderdelen:

e)

een casestudy

f)

een groepsoefening

g)

een gestructureerd interview over de algemene vaardigheden

Elk van deze algemene vaardigheden wordt getest volgens het volgende schema:

 

Casestudy

Groepsoefening

Gestructureerd interview

Problemen analyseren en oplossen

x

x

 

Communiceren

x

 

x

Kwaliteits- en resultaatgericht werken

x

 

x

Leren en zich blijven ontwikkelen

 

x

x

Prioriteiten stellen en organiseren

x

x

 

Stressbestendigheid

 

x

x

Samenwerken

 

x

x


3.

Taal van het assessment

Taal 1 voor de onderdelen a), b) en c)

Taal 2 voor de onderdelen d), e), f) en g)

4.

Score en gewicht

Redeneervermogen

a)

verbaal redeneervermogen: 0-20 punten

vereist minimum: 10 punten

b)

numeriek redeneervermogen: 0-10 punten

c)

abstract redeneervermogen: 0-10 punten

vereist minimum voor de onderdelen b) en c) samen: 10 punten

Als u niet slaagt voor de onderdelen a), b) en c), wordt u uitgesloten van verdere deelname. De behaalde scores worden niet opgeteld bij de scores voor de andere onderdelen van het assessment.

Specifieke vaardigheden (onderdeel d))

0-100 punten

vereist minimum: 50 punten

Gewicht: 55 % van de totaalscore

Algemene vaardigheden (onderdelen e), f) en g))

0-10 punten voor elk van de algemene vaardigheden.

vereist minimum:

3 punten voor elke vaardigheid,

en

35 punten op 70 voor de 7 algemene vaardigheden samen

Gewicht: 45 % van de totaalscore

VII.   RESERVELIJST

1.

Plaatsing op de reservelijst

De jury plaatst u op de reservelijst

als u behoort tot de kandidaten die de vereiste minimumscores hebben behaald voor de onderdelen a) tot en met g), en de hoogste scores voor de onderdelen d), e), f) en g) samen (zie punt I.1 voor het aantal geslaagde kandidaten) (9), en

en als uit de bewijsstukken blijkt dat u voldoet aan alle toelatingsvoorwaarden.

2.

Rangschikking

Alfabetische rangschikking.

VIII.   INSTRUCTIES VOOR HET INDIENEN VAN EEN SOLLICITATIE

1.

Elektronische inschrijving

U moet zich elektronisch inschrijven volgens de procedure die op de website van EPSO wordt beschreven (in het onderdeel „online application manual/mode d'emploi de l'inscription en ligne/Online-Bewerbungsleitfaden”).

Uiterste datum (validering inbegrepen): 6 mei 2014 om 12 uur ('s middags), Belgische tijd

2.

Sollicitatiedossier

Als u behoort tot de kandidaten die tot het assessment worden toegelaten, dient u bij het assessment het volledige sollicitatiedossier mee te brengen (ondertekend exemplaar van het elektronische sollicitatieformulier en bewijsstukken) (10).

Instructies: zie punt 2.1.7 van de algemene bepalingen betreffende algemene vergelijkende onderzoeken.


(1)  Elke verwijzing in deze aankondiging naar een persoon van het mannelijke geslacht slaat tevens op personen van het vrouwelijke geslacht.

(2)  Zie het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen — minimaal vereist niveau: taal 1 = C1, taal 2 = B2 (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp)

(3)  Dit aantal komt overeen met het in de tweede alinea van punt IV vermelde quotum.

(4)  Kandidaten die niet worden uitgenodigd voor het assessment, ontvangen bericht van de resultaten van hun beoordeling en het gewicht van elke vraag.

(5)  Deze informatie wordt aan de hand van bewijsstukken gecontroleerd voordat de reservelijst wordt vastgesteld (zie de punten VII.1 en VIII.2).

(6)  Wanneer de laatste plaats door verschillende kandidaten met dezelfde score wordt gedeeld, worden al deze kandidaten voor het assessment uitgenodigd.

(7)  Om praktische redenen kunnen de toetsen in verband met het redeneervermogen plaatsvinden in testcentra in de lidstaten, los van de andere onderdelen van het assessment.

(8)  In punt 1.2 van de algemene bepalingen betreffende algemene vergelijkende onderzoeken worden deze vaardigheden nader beschreven.

(9)  Wanneer de laatste plaats door verschillende kandidaten met dezelfde score wordt gedeeld, worden al deze kandidaten op de reservelijst geplaatst.

(10)  De datum van het assessment wordt u te zijner tijd meegedeeld via uw EPSO-account.