3.4.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 94/8


Tweede uitnodiging tot het indienen van voorstellen krachtens Besluit C(2010) 7499 van de Commissie tot vaststelling van criteria en maatregelen voor de financiering van commerciële demonstratieprojecten ter bevordering van het milieutechnisch veilig afvangen en geologisch opslaan van CO2, alsook voor demonstratieprojecten ter bevordering van innoverende technologieën voor hernieuwbare energie in het kader van de bij Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap

2013/C 94/07

Hierbij wordt kennis gegeven van de publicatie van de tweede uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van het bovengenoemde besluit van 3 november 2010.

Er wordt een uitnodiging gedaan tot het indienen van voorstellen. De sluitingsdata van de uitnodiging, informatie over de uitvoeringsregels betreffende de uitnodiging en de richtsnoeren voor de indiening van voorstellen zijn beschikbaar via de volgende website van de Europese Commissie:

http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm