22.7.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 216/32


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.6313 — Ashland/International Specialty Products)

(Voor de EER relevante tekst)

2011/C 216/12

1.

Op 14 juli 2011 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat Ashland Inc („Ashland”, Verenigde Staten) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EG-concentratieverordening de volledige zeggenschap verkrijgt over International Specialty Products Inc („ISP”, Verenigde Staten) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Ashland: vervaardiging en levering van composietpolymeren, kleefstoffen, proces- en utilitaire waterbehandelingsmiddelen, cellulose-ethers, smeermiddelen en chemicaliën voor de autosector,

ISP: vervaardiging en levering van speciale chemicaliën voor de consumentenmarkt en de industriële markt, met name in de sectoren persoonlijke verzorging, geneesmiddelen en voedingsmiddelen, dranken, huishoudelijke verzorging, coatings en kleefstoffen, energie, landbouw, kunststoffen en banden.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6313 — Ashland/International Specialty Products, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Brussel

BELGIË


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (de „EG-concentratieverordening”).