19.8.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 195/23


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5421 — Panasonic/Sanyo)

(Voor de EER relevante tekst)

2009/C 195/07

1.

Op 11 augustus 2009 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat de onderneming Panasonic Corporation („Panasonic”, Japan) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening, de volledige zeggenschap verkrijgt over de onderneming Sanyo Electric Co., Ltd. („Sanyo”, Japan) door een openbaar bod.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

Panasonic: ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van audiovisuele en communicatieproducten, huishoudtoestellen, elektronische componenten en apparaten (waaronder batterijen), industriële en andere producten,

Sanyo: ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van consumentenproducten, commerciële apparatuur, elektronische componenten (waaronder batterijen), bedrijfslogistieke en onderhoudsapparatuur.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde transactie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301 of 22967244) of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.5421 — Panasonic/Sanyo, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie voor concentraties

J-70

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.