27.10.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 255/42


F-Castres: Exploitatie van geregelde luchtdiensten

Exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Castres (Mazamet) en Lyon (Saint-Exupéry) en tussen Rodez (Marcillac) en Lyon (Saint-Exupéry)

Mededeling betreffende een door Frankrijk uitgeschreven openbare aanbesteding met het oog op de uitbesteding van een openbare dienst overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad

(2007/C 255/15)

1.   Inleiding: Overeenkomstig lid 1, onder a), van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van 23.7.1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes heeft Frankrijk een verplichting tot openbare dienstverlening opgelegd voor de geregelde luchtdiensten tussen Castres (Mazamet) en Lyon (Saint-Exupéry) en tussen Rodez (Marcillac) en Lyon (Saint-Exupéry). De voor deze verplichting tot openbare dienstverlening gestelde normen werden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 18 van 22.1.2002, blz. 6.

Voor zover geen enkele luchtvaartmaatschappij op 1.5.2008 deze geregelde luchtdiensten exploiteert of op het punt staat te exploiteren, in overeenstemming met de verplichtingen tot openbare dienstverlening en zonder om een financiële compensatie te vragen, heeft Frankrijk besloten om in het kader van de procedure van artikel 4, lid 1, punt d), van bovengenoemde verordening de toegang tot deze verbinding tot één enkele luchtvaartmaatschappij te beperken en het recht om deze diensten met ingang van 1.6.2008 te exploiteren, bij openbare aanbesteding aan te bieden.

2.   Opdrachtgever: Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, 40, allées Alphonse Juin, BP 30217, -81101 Castres Cedex. Tél. (33) 563 51 46 46. Fax (33) 563 51 46 99. E-mail: f.chambert@castres-mazamet.cci.fr.

en

Société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Air 12, Aéroport de Rodez-Marcillac, route de Décazeville, F-12330 Salles-la-Source. Tel. (33) 565 76 02 00. Fax (33) 565 42 99 97. E-mail: aeroport-rodez-marcillac@wanadoo.fr.

3.   Betreft: Levering, met ingang van 1.6.2008, van geregelde luchtdiensten overeenkomstig de in punt 1 vermelde verplichtingen tot openbare dienstverlening.

4.   Voornaamste kenmerken van het contract: Contract voor de uitbesteding van een openbare dienst tussen de luchtvaartmaatschappij, de Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, de Société anonyme d'économie mixte locale Air 12 en de staat, overeenkomstig artikel 8 van decreet nr. 2005-473 van 16.5.2005 betreffende de regels voor de toekenning van financiële compensaties door de overheid.

De vervoerder aan wie de dienst wordt uitbesteed, ontvangt de inkomsten. De Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, de Société anonyme d'économie mixte locale Air 12 en de staat betalen daarbovenop een bijdrage die gelijk is aan het verschil tussen de werkelijke exploitatiekosten exclusief belastingen (BTW, specifieke luchtvaartheffingen) en de commerciële inkomsten exclusief belastingen (BTW, specifieke luchtvaartheffingen), binnen de grenzen van de overeengekomen maximale financiële compensatie, met aftrek, in voorkomend geval, van de minderingen als bedoeld in punt 9-4 van deze mededeling.

5.   Looptijd van het contract: De looptijd van het contract (overeenkomst betreffende de uitbesteding van een openbare dienst) bedraagt drie jaar, gerekend vanaf 1.6.2008.

6.   Deelname aan de aanbesteding: De aanbesteding staat open voor alle maatschappijen die in het bezit zijn van een geldige exploitatievergunning, afgegeven krachtens Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad van 23.7.1992 betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaart-maatschappijen.

7.   Gunningsprocedure en criteria voor de selectie van in aanmerking komende kandidaten: Deze aanbesteding valt onder de bepalingen van de punten d), e), f), g), h) en i) van artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2408/92, de bepalingen van hoofdstuk IV, deel 1, van Wet 93-122 van 29.1.1993 betreffende de preventie van corruptie en de transparantie van het economisch leven en de aanbestedingsprocedures en van de toepassingsbepalingen daarvan (met name decreet nr. 97-638 van 31.5.1997 met het oog op de toepassing van de wet nr. 97-210 van 11.3.1997 betreffende de versterking van de strijd tegen zwartwerk) en decreet nr. 2005-473 van 16.5.2005 betreffende de regels voor de toekenning van financiële compensaties door de overheid, alsmede de drie besluiten van 16.5.2005 voor de toepassing daarvan.

7-1.   Samenstelling van het kandidaatstellingsdossier: Het kandidaatstellingsdossier moet in de Franse taal zijn gesteld. Zonodig moeten de kandidaten documenten van overheidsinstanties, opgesteld in een officiële taal van de Europese Unie, naar het Frans vertalen. Kandidaten mogen bij de Franse versie ook een versie in een andere officiële taal van de Europese Unie voegen, maar alleen de Franse tekst wordt als authentiek beschouwd.

Het kandidaatstellingsdossier moet de volgende elementen bevatten:

een kandidaatstellingsbrief, ondertekend door de voorzitter of zijn vertegenwoordiger, vergezeld van de nodige machtigingsdocumenten;

een notitie waarin de onderneming wordt voorgesteld, met informatie over de professionele ervaring en financiële capaciteit van de kandidaat op het gebied van het luchtvervoer, alsmede eventuele referenties. Deze notitie moet het mogelijk maken de capaciteit van de kandidaat te beoordelen om de continuïteit van de dienstverlening en de gelijke behandeling van de gebruikers te waarborgen; de kandidaat kan als model eventueel formulier DC5 nemen dat doorgaans bij aanbestedingen wordt gebruikt;

de totale omzet en de omzet met betrekking tot de dienstverlening in kwestie voor de afgelopen drie jaar, of, als de kandidaat dit wenst, de balans en de resultatenrekening van de afgelopen drie boekjaren. Als de kandidaat deze gegevens niet kan verstrekken, moeten de redenen daarvoor worden vermeld;

een methodologische notitie over de wijze waarop de kandidaat op het aanbestedingsdossier zal reageren wanneer zijn kandidaatstelling door de Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet en de SAEML Air 12 in aanmerking wordt genomen, waarin met name informatie over:

de technische en personele middelen die de kandidaat voor de exploitatie van de verbinding zal inzetten,

het aantal personeelsleden, alsmede hun kwalificaties en toewijzing, en in voorkomend geval de rekruteringsinspanning die de kandidaat zal leveren,

de types te gebruiken vliegtuigen en, in voorkomend geval, hun inschrijving,

een afschrift van de exploitatievergunning van de luchtvaartmaatschappij van de kandidaat,

als de exploitatievergunning is afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Unie dan Frankrijk, moet de kandidaat bovendien de volgende informatie verstrekken:

het land van de vliegvergunning van de piloten,

het geldende arbeidsrecht,

de desbetreffende socialezekerheidsinstelling;

de maatregelen die zijn genomen met het oog op de naleving van de bepalingen van de artikelen L. 341-5 en de artikelen D. 341-5 en volgende van het arbeidsrecht met betrekking tot de tijdelijke detachering van loontrekkenden voor dienstverlening op het nationale grondgebied;

getuigschriften of verklaringen onder ede, als bedoeld in artikel 8 van het decreet nr. 97-638 van 31.5.1997 en in het besluit van 31.1.2003 ter toepassing van artikel 8 van voornoemd decreet, die aantonen dat de kandidaat in overeenstemming is met zijn fiscale en sociale verplichtingen, met name wat betreft:

de vennootschapsbelasting,

de belasting over de toegevoegde waarde,

de bijdragen voor de sociale zekerheid, arbeidsongevallen, beroepsziekten en kinderbijslagen,

de burgerluchtvaartbelasting,

de luchthavenheffingen,

de heffing op de geluidsoverlast,

de solidariteitsbelasting.

Voor kandidaten uit een andere lidstaat van de Europese Unie dan Frankrijk, moeten de getuigschriften of gelijkwaardige certificaten worden afgegeven door de administraties en instanties van het land van herkomst;

een verklaring onder ede dat er geen veroordeling is ingeschreven in Bulletin nr. 2 voor inbreuken op de artikelen L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 en L. 125-3 van het arbeidswetboek;

een verklaring onder ede en/of een bewijsstuk ten bewijze van de naleving van de verplichting tot tewerkstelling van gehandicapten overeenkomstig artikel L. 323-1 van het arbeidswetboek;

een uittreksel K bis van inschrijving in het handelsregister, of een gelijkwaardig document;

overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van 23.7.1992, een verzekeringsattest van ten hoogste drie maanden oud met betrekking tot de aansprakelijkheid bij ongevallen, met name ten aanzien van passagiers, bagage, vracht, post en derden, en overeenkomstig Verordening (EG) nr. 785/2004 van 21.4.2004, in het bijzonder artikel 4 daarvan;

in geval van een vrijwaringsmaatregel of een collectieve procedure, een afschrift van de in dat verband gewezen vonnissen (indien het vonnis niet in het Frans is opgesteld, moet het vergezeld gaan van een gecertificeerde vertaling).

7-2.   Methode voor de evaluatie van de kandidaatstellingen: De kandidaten worden geselecteerd op basis van de volgende criteria:

professionele ervaring en financiële capaciteit;

bekwaamheid om de continuïteit van de dienstverlening en de gelijke behandeling van de gebruikers te waarborgen;

de naleving door de kandidaten van de verplichting tot tewerkstelling van gehandicapten overeenkomstig artikel L. 323-1 van het arbeidswetboek.

8.   Criteria voor de gunning van het contract: Luchtvervoersondernemingen waarvan de kandidatuur wordt aanvaard, worden in een tweede fase uitgenodigd om hun aanbod in te dienen overeenkomstig de bepalingen van het specifieke aanbestedingsreglement dat hun op dat moment zal worden overhandigd.

Over de op die manier ingediende offertes wordt vrij onderhandeld door de bevoegde instantie van de Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet en de Société anonyme d'économie mixte locale Air 12.

Overeenkomstig de bepalingen van punt f) van artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2408/92, zal daarbij worden gelet op de toereikendheid van de aangeboden dienst, met inbegrip van de tarieven en voorwaarden die aan de gebruikers kunnen worden aangeboden en de kosten van de verlangde vergoeding.

9.   Belangrijke aanvullende informatie:

9-1.   Financiële compensatie: Gegadigden waarvan de kandidaatstelling is aanvaard, dienen in hun offerte expliciet aan te geven welk maximumbedrag wordt gevraagd als compensatie voor het uitvoeren van de gevraagde dienst op de verbinding gedurende drie jaar vanaf 1 juni 2008 (per jaar gespecificeerd). Het werkelijke bedrag van de uitgekeerde compensatie wordt elk jaar achteraf vastgesteld op grond van de werkelijke uitgaven en inkomsten, doch zal nooit meer kunnen bedragen dan het in de offerte vermelde bedrag. Dit maximumbedrag kan slechts in geval van onvoorziene wijziging van de exploitatievoorwaarden worden herzien.

De jaarlijkse betalingen geschieden in de vorm van voorschotten en van een eindafrekening. Het saldo van de eindafrekening wordt pas betaald na goedkeuring van de rekeningen van de vervoermaatschappij voor de betrokken verbinding en nadat is vastgesteld dat de dienst overeenkomstig de bepalingen van het hierna volgende punt 9-2 is uitgevoerd.

Indien de overeenkomst vóór de normale vervaldag wordt opgezegd, wordt het bepaalde van punt 9-2 zo snel mogelijk ten uitvoer gelegd teneinde aan de vervoermaatschappij het saldo van de haar verschuldigde financiële compensatie te kunnen uitbetalen, waarbij het in de eerste alinea bedoelde maximumbedrag in voorkomend geval evenredig met de werkelijke exploitatieduur wordt verminderd.

9-2.   Controle op de uitvoering van het contract en nazicht van de rekeningen van de luchtvaartmaatschappij: De uitvoering van het contract en de analytische boekhouding van de luchtvaartmaatschappij voor de betrokken verbinding zullen in overleg met de luchtvaartmaatschappij ten minste eenmaal per jaar aan een controle worden onderworpen.

9-3.   Wijziging en beëindiging van het contract: Wanneer de luchtvaartmaatschappij van mening is dat een niet te voorziene wijziging van de exploitatievoorwaarden een herziening billijkt van het maximumbedrag van de financiële compensatie, moet zij een met redenen omkleed verzoek toezenden aan de andere partijen bij het contract, die vervolgens binnen twee maanden hun standpunt moeten bepalen. Het contract kan vervolgens dienovereenkomstig worden gewijzigd.

De ondertekenende partijen kunnen de overeenkomst vóór het einde van de normale duur ervan slechts beëindigen na het verstrijken van een opzegtermijn van zes maanden. Wanneer de luchtvaartmaatschappij niet voldoet aan haar verplichtingen tot openbare dienstverlening, wordt zij geacht de overeenkomst zonder opzegtermijn te hebben beëindigd tenzij zij de dienst binnen een termijn van één maand na ingebrekestelling opnieuw in overeenstemming brengt met de verplichtingen tot openbare dienstverlening.

9-4.   Sancties en andere verminderingen overeenkomstig het contract: Wanneer de luchtvaartmaatschappij de in punt 9-3 bedoelde opzegtermijn niet nakomt, wordt hetzij een administratieve boete opgelegd, overeenkomstig artikel R.330-20 van de burgerluchtvaartcode, hetzij een vermindering van de financiële compensatie die wordt berekend uitgaande van het aantal ontbrekende maanden en van het daadwerkelijke tekort op de verbinding in het relevante jaar, beperkt tot de maximale financiële compensatie als bedoeld in punt 9-1.

In het geval van tekortkomingen die beperkt blijven tot het vervullen van de openbare dienstverplichtingen, wordt de in punt 9-1 bedoelde maximale financiële compensatie, verminderd met inachtneming van de bepalingen van artikel R.330-20 van de burgerluchtvaartcode.

Bij de bepaling van deze vermindering wordt, in voorkomend geval, uitgegaan van het aantal om aan de maatschappij toe te schrijven redenen geannuleerde vluchten, het aantal vluchten dat is uitgevoerd met een kleinere dan de vereiste capaciteit en het aantal vluchten dat is uitgevoerd zonder dat de openbare dienstverplichtingen op het gebied van tussenlandingen of tarieven is nagekomen.

10.   Methode van indiening van de kandidaatstellingen: De kandidaatstellingsdossiers moeten uiterlijk op 4.12.2007, vóór 12.00 uur plaatselijke tijd, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs (de datum van het ontvangstbewijs wordt als de datum van indiening beschouwd) worden verzonden of ter plaatse tegen ontvangstbewijs worden afgegeven, en dit in een gesloten enveloppe met de vermelding „Réponse à l'appel de candidatures Ligne aérienne Castres (Mazamet) / Rodez (Marcillac) / Lyon (Saint-Exupéry) – À n'ouvrir que par le destinataire”, op het volgende adres:

Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, 40, allées Alphonse Juin, BP 30217, F-81101 Castres Cedex.

11.   Verdere procedure: De Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet zendt de geselecteerde kandidaten uiterlijk op 7.12.2007 een aanbestedingsdossier toe dat met name het aanbestedingsreglement en een ontwerpcontract bevat.

De geselecteerde kandidaten moeten hun offerte uiterlijk op 4.1.2008 vóór 12.00 uur plaatselijke tijd indienden.

De offerte bindt de kandidaat gedurende een periode van 280 dagen te rekenen vanaf de indieningsdatum.

12.   Geldigheid van de aanbesteding: Deze aanbesteding is slechts geldig indien geen enkele communautaire luchtvaartmaatschappij vóór 1.5.2008 een programma heeft ingediend om deze verbinding met ingang van 1.6.2008 te exploiteren in overeenstemming met de opgelegde verplichtingen van openbare dienstverlening, zonder daarvoor een financiële compensatie te ontvangen.

13.   Aanvullende inlichtingen: Belangstellenden kunnen aanvullende informatie aanvragen, uitsluitend schriftelijk of per fax, bij de voorzitter van de Chambre de commerce et d'industrie de Castres-Mazamet, waarvan het adres en het faxnr. onder punt 2 zijn gegeven.