31.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 209/11


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.4377 — Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business)

Zaak die in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure

(2006/C 209/04)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 17 augustus 2006 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) waarin is medegedeeld dat de onderneming Doughty Hanson & Co. Limited („Doughty Hanson”, Verenigde Staten) in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening van de Raad volledige zeggenschap verkrijgt over de onderneming Caudwell Group Mobile Distribution Business („Mobile Distribution Business”, Verenigd Koninkrijk) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Doughty Hanson: beheerder van een particulier aandelenfonds;

voor Mobile Distribution Business: distributie en reparatie van mobiele handsets en benodigdheden, alsook ondersteunende diensten (bv. aanpassing aan de behoeften van de klant/kitting van mobiele telefoons en verpakking, verkoop van op tarief gebaseerde contracten aan consumenten en bedrijven, verkoop van oplaadkaarten voor mobiele telefoons) en rekrutering van professionals.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Overeenkomstig de mededeling van de Commissie betreffende een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens Verordening (EG) nr. 139/2004 (2) moet worden opgemerkt dat deze zaak in aanmerking komt voor de in de mededeling uiteengezette procedure.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie aan haar kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen de Commissie per fax (nummer (32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentie nummer COMP/M.4377 — Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie Fusiezaken

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.

(2)  PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32.