8.4.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 86/40


Beroep ingesteld op 17 februari 2006 — Astex Therapeutics tegen BHIM

(Zaak T-48/06)

(2006/C 86/78)

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekster: Astex Therapeutics Limited (Cambridge, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: M. Edenborough, barrister, en R. Harrison, solicitor)

Verweerder: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Protec Health International Limited (Cirencester, Verenigd Koninkrijk)

Conclusies van verzoekster

de bestreden beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 29 november 2005 in zaak R 651/2004-2 volledig te vernietigen, of subsidiair, deze beslissing gedeeltelijk te vernietigen;

opposante te verwijzen in kosten die verzoekster zullen opkomen in de onderhavige procedure (voorzover opposante tussenkomt in deze procedure), en in de procedure voor de kamer van beroep en in de procedure voor de oppositieafdeling (in elk geval). Verder te verklaren dat het Bureau hoofdelijk en gezamenlijk met opposante gehouden is tot betaling van de kosten die verzoekster in de onderhavige procedure voor het Gerecht van eerste aanleg zullen opkomen.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoekster

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk „Astex Technology” voor waren van klasse 5 (farmaceutische producten)

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: Protec Health International Limited

Oppositiemerk of -teken: communautair woordmerk „Astex” voor waren en diensten van de klassen 5 (insectenverdelgingsmiddelen voor het doden van stofmijt) en 24 (weefsels, enz.)

Beslissing van de oppositieafdeling: weigering van de inschrijving

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad