8.4.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 86/13


Verzoek van het Finanzgericht Düsseldorf van 31 januari 2006 om een prejudiciële beslissing in het geding tussen Euro Tex Textilverwertung GmbH en Hauptzollamt Duisburg

(Zaak C-56/06)

(2006/C 86/23)

Procestaal: Duits

Het Finanzgericht Düsseldorf heeft bij beschikking van 31 januari 2006, ingekomen ter griffie van het Hof van Justitie op 2 februari 2006, in het geding tussen Euro Tex Textilverwertung GmbH en Hauptzollamt Duisburg, het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen verzocht om een prejudiciële beslissing over de navolgende vraag:

Gaan de in deze beschikking nader omschreven activiteiten van assorteren verder dan eenvoudige verrichtingen zoals assorteren in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van protocol nr. 4 betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en de methoden van administratieve samenwerking, zoals gewijzigd bij besluit nr. 1/97 van de Associatieraad, Associatie tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en de Republiek Polen anderzijds, van 30 juni 1997 (1)?


(1)  PB L 221, blz. 1.