4.3.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 54/45


UK-Lerwick: Exploitatie van geregelde luchtdiensten

Aanbesteding door het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad voor de exploitatie van geregelde luchtdiensten tussen Shetland Mainland (Tingwall/Sumburgh) en de eilanden Foula, Fair Isle, Out Skerries en Papa Stour

(2006/C 54/09)

(Voor de EER relevante tekst)

1.   Inleiding: Overeenkomstig lid 1, punt a), van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes heeft het Verenigd Koninkrijk een verplichting tot openbaredienstverlening opgelegd voor de geregelde luchtdiensten tussen Shetland Mainland en de eilanden Foula (vanuit Tingwall), Fair Isle (vanuit Tingwall/Sumburgh), Out Skerries (vanuit Tingwall) en Papa Stour (vanuit Tingwall). De voor deze verplichting tot openbaredienstverlening gestelde normen werden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 394/05 van 30.12.1997, als gewijzigd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen/Unie C 356/03 van 12.12.2000, C 358/07 van 15.12.2001, C 306/24 van 10.12.2004, C 223/08 van 10.9.2005 en C 53/06 van 3.3.2006.

Voorzover geen enkele luchtvaartmaatschappij op 1 juli 2006 geregelde luchtdiensten tussen Shetland Mainland en de eilanden Foula (vanuit Tingwall), Fair Isle (vanuit Tingwall/Sumburgh), Out Skerries (vanuit Tingwall) en Papa Stour (vanuit Tingwall) exploiteert of op het punt staat te exploiteren, in overeenstemming met de verplichtingen tot openbaredienstverlening en zonder om financiële compensatie te vragen, heeft het Verenigd Koninkrijk besloten om in het kader van de procedure van artikel 4, lid 1, punt d), van diezelfde verordening de toegang tot één enkele luchtvaartmaatschappij te beperken en het recht om deze diensten met ingang van 1 augustus 2006 te exploiteren, bij openbare aanbesteding aan te bieden.

Het contract wordt gegund door de Shetland Islands Council, hierna de „aanbestedende instantie” genoemd, die een Britten Norman Islander-vliegtuig zal leveren voor gebruik op de bovengenoemde routes.

2.   Betreft: Levering, met ingang van 1 augustus 2006, van geregelde luchtdiensten tussen Shetland Mainland en de eilanden Foula (vanuit Tingwall), Fair Isle (vanuit Tingwall/Sumburgh), Out Skerries (vanuit Tingwall) en Papa Stour (vanuit Tingwall) overeenkomstig de voor deze routes opgelegde verplichtingen tot openbaredienstverlening. De voor deze verplichting tot openbaredienstverlening gestelde normen werden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 394/04 van 30.12.1997, als gewijzigd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen/Unie C 356/03 van 12.12.2000, C 358/07 van 15.12.2001, C 306/24 van 10.12.2004, C 223/08 van 10.9.2005 en C 53/06 van 3.3.2006. Bij de exploitatie van de geregelde luchtdiensten wordt de luchtvaartmaatschappij geacht gebruik te maken van een gratis door de aanbestedende instantie geleverd vliegtuig (met inachtneming weliswaar van de in de aanbestedingsdocumentatie vermelde voorwaarden).

3.   Deelneming aan de aanbesteding: De aanbesteding staat open voor alle maatschappijen die in het bezit zijn van een geldige exploitatievergunning, afgegeven door een lidstaat in toepassing van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen. De exploitatie van de diensten is onderworpen aan de regelgeving van de Civil Aviation Authority (CAA).

4.   Aanbestedingsprocedure: Deze aanbesteding valt onder de bepalingen van de punten d), e), f), g), h) en i), van artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2408/92.

5.   Dossier voor de aanbesteding: De volledige aanbestedingsdocumentatie, inclusief offerteformulier, bestek, contractvoorwaarden/bijlage bij de contractvoorwaarden, alsmede de tekst van de oorspronkelijke openbaredienstverplichtingen als gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 394/05 van 30.12.1997, als gewijzigd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen/Unie C 356/03 van 12.12.2000, C 358/07 van 15.12.2001, C 306/24 van 10.12.2004, C 223/08 van 10.9.2005 en C 53/06 van 3.3.2006, kan gratis worden verkregen bij de onderstaande aanbestedende instantie:

Shetland Islands Council, Infrastructure Services Department, Transport Services, Grantfield, Lerwick ZE1 0NT, Shetland, United Kingdom. Tel.: 0044 1595 744800. Fax: 0044 1595 744869. (Contactpersoon: Ian Bruce, Service Manager — Transport Operations).

De luchtvaartmaatschappijen dienen bij hun offertedocumenten bewijsstukken te voegen betreffende hun financiële toestand (jaarverslagen en goedgekeurde jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar, samen met cijfers betreffende de omzet en de winst vóór belastingen voor de afgelopen 3 jaar), en betreffende hun ervaring en hun technische competentie om de beschreven diensten te verlenen. De aanbestedende instantie behoudt zich het recht voor verdere informatie te vragen over de financiële en technische middelen en mogelijkheden van de indiener.

Offerteprijzen moeten in pond sterling vermeld worden en alle bewijsstukken moeten in het Engels zijn. Het contract zal worden beschouwd als een contract volgens Schots recht waarvoor uitsluitend de Schotse rechtbanken bevoegd zijn.

6.   Financiële compensatie: In de ingediende offertes moet worden aangegeven welk bedrag wordt gevraagd als subsidie voor het gedurende 3 jaar na de geplande begindatum uitvoeren van de gevraagde diensten. De subsidie moet worden berekend overeenkomstig de specificatie. Het maximale bedrag van de uiteindelijk uitgekeerde subsidie kan alleen worden herzien in geval van een onvoorziene verandering van de exploitatievoorwaarden.

Het contract wordt gegund door de Shetland Islands Council. Alle betalingen krachtens het contract gebeuren in pond sterling.

7.   Geldigheidsduur, wijziging en beëindiging van het contract: Een op 1 augustus 2006 ingaand driejarig contract voor de 4 routes zal op 31 juli 2009 ten einde lopen. Elke wijziging of beëindiging van het contract vindt plaats volgens de voorwaarden van het contract. Variaties in de diensten zijn slechts toegestaan met instemming van de aanbestedende instantie.

8.   Sancties wanneer de luchtvaartmaatschappij het contract niet nakomt: Wanneer de luchtvaartmaatschappij om een andere dan onderstaande reden een vlucht niet kan maken, kan de aanbestedende instantie de subsidie naar verhouding verlagen voor elke keer dat een vlucht niet wordt gemaakt, met dien verstande dat de aanbestedende instantie de subsidie niet verlaagt wanneer het niet maken van de vlucht het gevolg is van een van de onderstaande omstandigheden en niet het gevolg is van handelingen of nalatigheden van de luchtvaartmaatschappij:

weersomstandigheden,

sluiting van de luchthavens,

redenen met betrekking tot de beveiliging,

stakingen,

veiligheidsoverwegingen.

In overeenstemming met de contractvoorwaarden is daarnaast ook een verklaring van de luchtvaartmaatschappij voor het niet nakomen van de verplichtingen vereist.

9.   Uiterste termijn voor het indienen van offertes: 1 maand na de datum van publicatie van deze mededeling.

10.   Indieningsprocedure: Alle offertes moeten aan het volgende adres worden toegezonden:

Head of Legal and Administration, Shetland Islands Council, 4 Market Street, Lerwick ZE1 0JN, Shetland, United Kingdom.

De personen die zijn gemachtigd om de offertes te openen zijn daartoe aangewezen personeelsleden en verkozen leden van de aanbestedende instantie. Offertes mogen niet worden toegezonden aan het in punt 5 vermelde adres.

11.   Geldigheid van aanbesteding: Overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder d), van Verordening (EEG) nr. 2408/92 is de geldigheid van deze aanbesteding onderworpen aan de voorwaarde dat geen enkele communautaire luchtvaartmaatschappij vóór 1 juli 2006 een programma indient om de betrokken routes vanaf 1 augustus 2006 of eerder in overeenstemming met de opgelegde openbaredienstverplichtingen, als gewijzigd, te exploiteren zonder daarvoor een subsidie te ontvangen. De aanbestedende instantie behoudt de bevoegdheid om de aanvaarding van alle offertes te weigeren als zij op goede gronden geen enkele ervan aanvaardbaar acht.