5.9.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 340/39


Arrest van het Gerecht van 6 juli 2022 — Les Éditions P. Amaury/EUIPO — Golden Balls (BALLON D’OR)

(Zaak T-478/21) (1)

(“Uniemerk - Vervallenverklaringsprocedure - Uniewoordmerk BALLON D’OR - Normaal gebruik van het merk - Gedeeltelijke vervallenverklaring - Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001] - Bewijs van het normale gebruik - Beoordeling van de bewijzen - Kwalificatie van de diensten”)

(2022/C 340/53)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Les Éditions P. Amaury (Boulogne-Billancourt, Frankrijk) (vertegenwoordigers: T. de Haan en M. Laborde, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Chylińska en J. Crespo Carrillo, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniërend voor het Gerecht: Golden Balls Ltd (Londen, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: M. Hawkins, solicitor, T. Dolde en V. Pati, advocaten)

Voorwerp

Met haar beroep krachtens artikel 263 VWEU verzoekt verzoekster om de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 7 juni 2021 (zaak R 1073/2020-4) te vernietigen.

Dictum

1)

De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 7 juni 2021 (zaak R 1073/2020-4) wordt vernietigd voor zover daarbij is bevestigd de beslissing van de nietigheidsafdeling houdende vervallenverklaring van het merk met betrekking tot “ontspanning”, “ontspanning via televisie” en “organisatie van wedstrijden (ontspanning)” van klasse 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

2)

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.


(1)  PB C 382 van 20.9.2021.