18.1.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 19/46


Arrest van het Gerecht van 18 november 2020 — Topcart/EUIPO — Carl International (TC CARL)

(Zaak T-377/19) (1)

(“Uniemerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor Uniewoordmerk TC CARL - Ouder nationaal beeldmerk CARL TOUCH - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”)

(2021/C 19/48)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Topcart GmbH (Wiesbaden, Duitsland) (vertegenwoordiger: M. Hoffmann, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: D. Walicka, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht: Carl International (Limonest, Frankrijk) (vertegenwoordiger: B. Müller, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 2 april 2019 (zaak R 1826/2018-2) inzake een oppositieprocedure tussen Carl International en Topcart

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Topcart GmbH wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 270 van 12.8.2019.