26.8.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 288/35


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Kammarrätten i Göteborg (Zweden) op 19 juni 2019 — Allmänna ombudet hos Tullverket/Combinova AB

(Zaak C-476/19)

(2019/C 288/42)

Procestaal: Zweeds

Verwijzende rechter

Kammarrätten i Göteborg

Partijen in het hoofdgeding

Appellant: Allmänna ombudet hos Tullverket

Geïntimeerde: Combinova AB

Prejudiciële vraag

Een douaneschuld bij invoer of uitvoer die op grond van artikel 79 [van het douanewetboek] (1) ontstaat gaat overeenkomstig artikel 124, lid 1, aanhef en onder k), [van het douanewetboek] teniet indien ten genoegen van de douaneautoriteiten is aangetoond dat de goederen niet zijn gebruikt of verbruikt en het douanegebied van de Unie hebben verlaten. Betekent de term „gebruikt” dat de goederen zijn verwerkt of behandeld voor het doel waarvoor aan een onderneming een vergunning voor die goederen is verleend, of heeft de term betrekking op een gebruik dat verder gaat dan die verwerking of behandeling? Is het daarbij van belang of het gebruik plaatsvindt vóór of na het ontstaan van de douaneschuld?


(1)  Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB 2013, L 269, blz. 1).