23.4.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 142/68


Beroep ingesteld op 21 februari 2018 — Avio/Commissie

(Zaak T-139/18)

(2018/C 142/87)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Avio SpA (Rome, Italië) (vertegenwoordigers: G. Roberti, G. Bellitti en I. Perego, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

ten gronde, besluit C(2016) 4621 def. van de Commissie van 20 juli 2016 waarbij de concentratie van „ASL/Arianespace” (zaak COMP/M.7724) verenigbaar is verklaard met de gemeenschappelijke markt in de zin van artikel 8, lid 2, van verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen, nietig verklaren;

bij wijze van maatregel van instructie, de Commissie gelasten overeenkomstig de artikelen 88, 89 en 91, onder b), van het Reglement voor procesvoering de in afdeling III van het onderhavige beroep bedoelde stukken aan het dossier toe te voegen;

de Commissie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Het onderhavige beroep is gericht tegen besluit C(2016) 4621 def. van de Commissie van 20 juli 2016 waarbij de concentratie van „ASL/Arianespace” (zaak COMP/M.7724) verenigbaar is verklaard met de gemeenschappelijke markt in de zin van artikel 8, lid 2, van verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen, dat op 11 december 2017 is bekendgemaakt in de niet-vertrouwelijke versie.

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan:

1.

Het eerste middel is ontleend aan een kennelijk onjuiste beoordeling, een ontoereikend onderzoek en een ontoereikende motivering aangezien de Commissie het risico op uitsluiting van concurrenten van deelneming aan de markt van draagraketten, die worden bediend door Arianespace, meer in het bijzonder wat betreft de capaciteit, de steunmaatregelen en de concurrentieverstorende effecten, niet afdoende heeft onderzocht.

2.

Het tweede middel is ontleend aan een kennelijk onjuiste beoordeling aangezien de Commissie geen engagement heeft geëist wat de markt voor door Arianespace bediende draagraketten betreft, gelet in het bijzonder op de risico’s op concurrentievervalsing die verband houden met het bij Arianespace bestaande belangenconflict en op het risico dat gevoelige informatie wordt uitgewisseld tussen Arianespace en ASL.