5.3.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 83/22


Beroep ingesteld op 17 januari 2018 — OCU / ECB

(Zaak T-15/18)

(2018/C 083/33)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) (Madrid, Spanje) (vertegenwoordigers: E. Martínez Martínez en C. López-Mélida de Ramón, advocaten)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

het bestreden besluit nietig te verklaren;

de ECB te gelasten de opgevraagde documenten in de integrale versie of in de vertrouwelijke versie beschikbaar te stellen, en

de ECB te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Dit beroep strekt tot nietigverklaring van besluit LS/MD/17/428 van 17 november 2017 waarbij het „confirmatieve verzoek om toegang tot documenten van de ECB”, dat verzoekster op 14 september 2017 had geformuleerd, is afgewezen, en tot het verkrijgen, in plaats daarvan, van een bevel tot onverwijlde mededeling van de opgevraagde documenten betreffende de liquidatie van Banco Popular Español SA.

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster één enkel middel aan, namelijk schending van het in artikel 41, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie neergelegde grondrecht op behoorlijk bestuur, in casu in de vorm van het recht op toegang tot documenten met het oog op de rechtmatige uitoefening van het recht van verweer.