3.9.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 311/10


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italië) op 27 juni 2018 — Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde”/Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto

(Zaak C-424/18)

(2018/C 311/11)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale amministrativo regionale per il Veneto

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde”

Verwerende partijen: Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto

Prejudiciële vragen

1)

Moeten artikel 10, onder h), en overweging 28 van richtlijn 2014/24/EU (1) aldus worden uitgelegd dat

a)

ambulancediensten met betrekking waartoe is vastgesteld dat de ambulance tijdens het vervoer wordt bestuurd door een hulpverlener en daarnaast ten minste één hulpverlener aan boord is met de kwalificaties en bevoegdheden die zijn verkregen doordat met succes een opleiding is gevolgd en een examen op het gebied van noodhulp is afgelegd, en

b)

in de basiszorgniveaus voorziene vervoersdiensten die met noodhulpvoertuigen die worden verricht

vallen onder de uitzondering van artikel 10, onder h), of daarentegen worden aangemerkt als diensten in de zin van de artikelen 74 tot en met 77 van deze richtlijn?

2)

Moet richtlijn 2014/24 aldus worden uitgelegd dat hij in de weg staat aan een nationale regeling volgens welke

a)

ambulancediensten met betrekking waartoe is vastgesteld dat de ambulance tijdens het vervoer wordt bestuurd door een hulpverlener en daarnaast ten minste één hulpverlener aan boord is met de kwalificaties en bevoegdheden die zijn verkregen doordat met succes een opleiding is gevolgd en een examen op het gebied van noodhulp is afgelegd, en

b)

in de basiszorgniveaus voorziene vervoersdiensten die met noodhulpvoertuigen die worden verricht,

ook indien er geen sprake is van een acuut noodgeval met prioriteit rechtstreeks worden gegund aan vrijwilligersorganisaties?


(1)  Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG (PB 2014, L 94, blz. 65).