20.5.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 172/27


Beschikking van de president van het Hof van 8 februari 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingedienddoor de Rechtbank Amsterdam — Nederland) — A, B/C

(Zaak C-750/18) (1)

(2019/C 172/38)

Procestaal: Nederlands

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)  PB C 93 van11.3.2019.