19.6.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 195/30


Beschikking van de vicepresident van het Gerecht van 21 april 2017 — Post Telecom/EIB

(Zaak T-158/17 R)

((„Kort geding - Overheidsopdrachten voor diensten - Openbare aanbestedingsprocedure - Levering van een Metropolitan area network and wide area network communication services for the EIB Group in Luxemburg - Afwijzing van de inschrijving van een inschrijver en gunning van de opdracht aan een andere inschrijver - Verzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging - Geen spoedeisendheid”))

(2017/C 195/42)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Post Telecom SA (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: M. Thewes, C. Saettel en T. Chevrier, advocaten)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank (EIB) (vertegenwoordigers: T. Gilliams, P. Kiiver en C. Solazzo, gemachtigden, bijgestaan door M. Belmessieri en B. Schutyser, advocaten)

Voorwerp

Verzoek krachtens de artikelen 278 en 279 VWEU, strekkende tot opschorting van de tenuitvoerlegging van het besluit van de EIB van 6 januari 2017 tot afwijzing van verzoeksters inschrijving op deel nr. 1 van aanbesteding OP-1305, genaamd „Metropolitan area network and wide area network communication services for the European Investment Bank Group”, en van het besluit om die opdracht aan een andere inschrijver te gunnen

Dictum

1)

Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

2)

De beschikking van 15 maart 2017 in zaak T-158/17 R wordt ingetrokken.

3)

De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.