17.7.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 231/54


Beschikking van het Gerecht van 5 mei 2017 — King.com/EUIPO — TeamLava (Beeldschermen en pictogrammen)

(Zaak T-95/17) (1)

(2017/C 231/71)

Procestaal: Engels

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)  PB C 112 van 10.4.2017.