3.12.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 436/48


Arrest van het Gerecht van 16 oktober 2018 — DNV GL/EUIPO (Sustainablel)

(Zaak T-644/17) (1)

([„Uniemerk - Aanvraag voor Uniewoordmerk Sustainablel - Absolute weigeringsgrond - Beschrijvend karakter - Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/2001]”])

(2018/C 436/67)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: DNV GL AS (Høvik, Noorwegen) (vertegenwoordigers: J. Albers en N. Köster, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: A. Lukošiūtė, gemachtigde)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 12 juli 2017 (zaak R 2/2017-2) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordteken Sustainablel als Uniemerk

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

DNV GL AS wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 374 van 6.11.2017.