28.11.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 441/31


Beroep ingesteld op 7 oktober 2016 — Pebagua/Commissie

(Zaak T-715/16)

(2016/C 441/36)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua) (Isla Mayor, Spanje) (vertegenwoordiger: A. J. Uceda Sosa, abogado)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

de bestreden uitvoeringsverordening nietig te verklaren;

subsidiair, de opneming van de soort Procambarus clarkii op de bij deze verordening vastgestelde lijst nietig te verklaren;

verweerster te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Het onderhavige beroep is gericht tegen uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 van de Commissie van 13 juli 2016 tot vaststelling van een lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten krachtens verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad (PB 2016, L 189, blz. 4).

Ter onderbouwing van haar beroep stelt verzoekster dat met betrekking tot de soort Procambarus clarkii noch is voldaan aan de bij artikel 4 van verordening nr. 1143/2014 gestelde vereisten, noch de risicobeoordeling is verricht waarin artikel 5, lid 1, van deze verordening voorziet.