21.8.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 277/42


Arrest van het Gerecht van 29 juni 2017 — Martín Osete/EUIPO — Rey (AN IDEAL WIFE E.A.)

(Gevoegde zaken T-427/16–T-429/16) (1)

([„Uniemerk - Procedure tot vervallenverklaring - Uniewoordmerken AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER en AN IDEAL HUSBAND - Geen normaal gebruik van de merken - Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 - Geen geldige reden voor het niet-gebruiken”])

(2017/C 277/62)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Isabel Martín Osete (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordiger: V. Wellens, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: D. Gája, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht: Danielle Rey (Toulouse, Frankrijk) (vertegenwoordigers: P. Wallaert en J. Cockain-Barere, advocaten)

Voorwerp

Beroepen tegen de beslissingen van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 21 april 2016 (zaken R 1528/2015-2, R 1527/2015-2 en R 1526/2015-2) inzake procedures tot vervallenverklaring tussen Danielle Rey en Isabel Martín Osete

Dictum

1)

De beroepen worden verworpen.

2)

Isabel Martín Osete wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 343 van 19.9.2016.